Stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø (SV) og Karin Andersen (SV)

Overføring av VTA til kommunene?

Regjeringen planlegger å overføre ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene, en løsning som NFU frykter. Stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø (SV), Karin Andersen (SV), Dag Terje Andersen (A), Geir Toskedal (KrF) og Per Olav Lundteigen (Sp) tok saken opp med de ansvarlige statsrådene.

I Melding til Stortinget, nr. 14 (2014-2015) varsler regjeringen at arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid vurderes overført fra statlig nivå (NAV) til kommunene. NFU frykter forslaget.

  • Forslaget er en diskriminerende nedvurdering av arbeidsinnsatsen overfor mennesker med utviklingshemning. Arbeidsmarkedstiltakene skal fortsatt være et statlig ansvar, utenom hovedtiltaket overfor mennesker med utviklingshemning, VTA, som skal overføres til kommunene.
  • Ett stort og økende problem i kommunene er at tjenesteytere er knyttet til bofellesskapene. På dagtid, når beboerne ikke er i bofellesskapene, er det ledig kapasitet blant tjenesteyterne i bofellesskapene. Stadig flere kommune ser muligheten av økonomisk gevinst ved å trekke dagaktivitetene inn i bofellesskapene. På denne måten gjennskapes totalinstitusjonen i landets kommuner. Får kommunene ansvaret for VTA, er det alvorlig fare for at denne prosessen forsterkes.

NFU mener at forslaget er i strid med nasjonalt lovverk og våre internasjonale forpliktelser og har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet om å forfølge saken.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Karin Andersen (SV) stilte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson spørsmål om:

  1. Er varig tilrettelagt arbeid (VTA) skikkelig arbeid og en del av arbeidsmarkedspolitikken? og at det er ordentlig arbeid.
  2. Kan arbeidsministeren bekrefte at varig tilrettelagt arbeid er mer lønnsomt enn dagtilbud?
  3. Kan statsråden bekrefte at arbeid til mennesker som trenger slik tilrettelegging, også må være en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken?

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP)

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson svarte:

  1. De som arbeider på VTA utfører et skikkelig arbeid.
  2. Arbeid er mer lønnsomt enn dagtilbud.
  3. Det kan være klokt å overføre ansvaret for VTA til kommunene.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) fulgte opp med spørsmål til kommunalminister Jan Tore Sanner og spurte om regjeringen tar arbeidsinnsatsen til mennesker med utviklingshemning på alvor? Grunnen var at det i meldingen brukes ord som aktivitet og sysselsetting.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Kommunalminister Jan Tore Sanner hevdet at overføringen av ansvaret for VTA til kommunene er for å gi et bedre tilbud til mennesker med utviklingshemning.

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø 

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV)

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) viste til NFU sitt brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet hvor vi hevder at det å skille ut VTA fra de øvrige arbeidsmarkedstiltakene og overføre ansvaret til kommunene, er diskriminerende. 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson hevdet: «Jeg er glad for å tilhøre en regjering som så tydelig – uten at man har konkludert – sier at det er noe vi skal gå igjennom, som vi skal vurdere nøye, for å se hva som er mest hensiktsmessig. Jeg tror ikke de menneskene er så veldig opptatt av hvem som eier. Jeg tror de er mest opptatt av hvilke tilbud, hvilken oppfølging og hvilke tjenester de får i sin hverdag, og hvilken trygghet de har rundt disse tjenestene. Det er det denne regjeringen er opptatt av å levere på.»

 

Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (A)

Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (A)

Da Stortinget for ikke lang tid siden diskuterte arbeidslivsmeldinga, var det ingen signaler fra noen av de politiske partiene på Stortinget om noe ønske om at varig tilrettelagt arbeid skulle overføres til kommunal sektor, hevdet Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (A) og fotalte at han var blitt kontaktet av folk som fryktet for arbeidsplassene sine innen VTA.

Uten å beskrive hvordan, svarte statsråd Robert Eriksson at regjeringen var opptatt av å gi et best mulig helhetstilbud til de menneskene som bor der de bor.

Geir Toskedal

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (A)

Geir Toskedal (KrF) lurte på hvilken vekt regjeringen vil tillegge synspunktene til organisasjonene i det videre arbeidet?  Statsråd Robert Eriksson forvisset om at han var opptatt av både å lytte til og å være lydhør for alle gode forslag.
–Hvis det er sånn at de forslagene som måtte komme, er gode, er denne regjeringen villig til å lytte til dem, sa arbeids- og sosialministeren.

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (A)

 Senterpartirepresentanten Per Olaf Lundteigen påpekte vekstbedriftene er kommunale eller i stor grad kommunale og at spørsmålet er om det skal være statlig eller kommunal finansiering av tiltaksplassene. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ba regjeringen lytte til tidligere statsråd Victor Norman, som er leder for bedriftene, og som sterkt tilrår at en behandler disse menneskene på samme måte som andre med nedsatt arbeidsevne, nemlig gjennom en statlig finansiering.

Jens Petter Gitlesen

16 april 2015

Tips noen om siden