Skvising av sitron

Når brukermedvirkning blir det motsatte

Brukermedvirkning er en hersketeknikk for å sikre seg at brukerne allerede tidlig i prosessen skvises og overkjøres. Her følger kommentarer til et referat mellom Trøgstad kommune, Husbanken og brukerne.

 

KOMMENTARER TIL UTDRAG AV HUSBANKENS REFERAT FRA MØTE MED TRØGSTAD KOMMUNE

 

Takk for kopi av referat fra Husbankens møte med Trøgstad kommune den 18.11.2015.

Vi som brukergruppe ser positivt på at det allerede nå er tatt initiativ for å få byggesaken for funksjonshemmede ut av dødvannet, og at møtet har vært nyttig i så henseende. Det er selvsagt umulig for oss å uttale oss om hele omfanget av det som er sagt og ment i et møte vi ikke har vært til stede i, men siden referatet også inneholder en del faktaopplysninger som er kjent for oss, finner vi grunn til å kommentere noe av dette. Det vi vil påpeke er noen unøyaktigheter, men også direkte faktafeil. Disse kan ha oppstått og fremkommet i referatet som rene forglemmelser, mangel på oppdatering eller direkte feilinformasjon.

Våre kommentarer til sitater er i kursiv:


 • «Kommunen har hatt dialog og kontakt med representanter for brukergruppen mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom hele prosjektutviklingsperioden».

Kommunen har hatt kontakt med brukergruppa i form av informasjonsmøter, men det har ikke vært dialog i ordets rette forstand. Brukerne har ikke fått være med å legge premisser eller komme med særskilte ønsker.


 • «Ingen enkeltbeboer kan med sikkerhet identifiseres før en slik prosess er gjennomført».

Våre beboere er for lengst identifisert både ved navn og respektive behov.


 • «Flere tomtealternativer ble vurdert av kommunen og brukergruppa».

Kun et tomtealternativ ble presentert av kommunen.


 • «“….går inn for at en realisering av bofellesskapet i Gravsåsen alternativt kan gjennomføres i privat sektor. Byggekomiteen prøver ut mulighetene som beskrevet…”

Bakgrunnen for denne endringen var i utgangspunktet at leilighetene bygget på tradisjonelt vis gjennom kommunen ville tilkomme 25 prosent mva ved salget fra kommune til beboerne. Det var derfor enighet mellom kommunen og beboerne om at en slik gjennomføring burde prøves».

Dette er feil. Ingenting behøvde å «utprøves». Det ble med hell «prøvd» allerede i februar 2012 i Skedsmo kommune.Hvor Skedsmo kommune som tiltakshaver fikk momskompensasjon ved bygg og videresalg av borettslagsleiligheter. Dette må kommunen ha kjent til.


 • «Brukerrepresentanten i byggekomiteen trakk seg fra videre arbeid i komiteen da denne ikke ønsket videre samarbeid med KonseptPluss grunnet motstand mot den foreslåtte lokaliseringen av nytt prosjekt ved Skolejordet og prosjektets innretning».

 

Begrunnelsen var i tillegg sterk motstand mot at kommunen skulle engasjere et ukjent eiendomsutviklingsselskap (KonseptPluss) og generell mistillit til firmaets påtenkte rolle i denne utbyggingssaken.

 

 • «Ny representant til byggekomiteen ble utpekt av brukergruppen».  

 

Ingen ny representant er utpekt, etter at det ble presentert 24 leiligheter og dagsenterdel, var dette tenkt gjennomført som kjøp i markedet og alle innspill fra brukere og kommune var dermed ikke mulig.

 

 • «Fra dette tidspunkt ble det også klart at dette var et prosjekt for en bredere gruppe med omsorgsbehov enn “funksjonshemmede”. Kommunens Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble fra og med dette brukt tydelig i den videre saksgang som høringsinstans».

 

Hvordan denne «klarheten» oppsto har vært særdeles uklar. (Viktig at uttrykket «brukt tydelig som høringsinstans» ikke forveksles med «være i dialog med» som er det brukergruppen ønsker.)

 

 • «I tillegg har bruker-/foreldrerepresentanter blitt invitert til flere møter og selv tatt initiativ til møter med kommunen, både administrativ og politisk ledelse, sammen og hver for seg».

 

Et par sjeldne dialogmøter har brukergruppen selv tatt initiativet til. De møtene kommunen har invitert til, har hatt preg av informasjonsmøter.

 

 • «Høsten 2014 ble det arrangert en omsorgskonferanse for de folkevalgte med utgangspunkt i tenkning som lå til grunn for planen (revidert av k-styret juni-14) Institusjon, boliger og hjemmebaserte tjenester – framtidige behov.

Her var de ulike brukergruppene (representert ved Rådene og interessegrupper) med omsorgsbehov invitert for å delta med innlegg».  

 

Her var det grundig informasjon om kommuneadministrasjonens planer. Kritikken fra brukerorganisasjonene ble også her svært tydelig. Særlig klart uttrykt ble skepsisen fra «Mennesker med nedsatt funksjonsevne» og «Organisasjonen for mental helse». De faglige innvendingene mot å samlokalisere disse brukergruppene med rusbrukere ble bagatellisert.

 

 • «Politisk har de ulike partiene også invitert brukerrepresentanter til å redegjøre for sitt syn».

 

Brukergruppa har måttet invitere seg selv til de ulike partiene. Vi inviterte oss selv også til et info-møte med et samlet kommunestyre helt i begynnelsen, kort tid etter at KonseptPluss var kommet på banen, der vi også advarte mot ulovligheten i det nye konseptet.

 

 • «Kommunestyret vedtok i desember, på bakgrunn av innspill fra brukergruppen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, å supplere boligene på Skolejordet med ytterligere 4-6 boliger annet sted sentralt på Skjønhaug når erfaringene med Skolejordet foreligger».

 

Ingen brukere har noensinne ønsket å flytte inn i boliger på Skolejordet. Det blir derfor en irrelevant problemstilling først «å gjøre erfaringer» med boligene på Skolejordet. Det betyr i så fall at kommunen først må finne potensielle kjøpere som kan ha lyst til å flytte inn. Deretter skal det altså «gjøres erfaringer» over en periode av ukjent varighet.

 

 • «Planen har hele tiden vært igjen å intensivere deltakelse og medvirkning med de ulike brukergruppene når boligene i prosjektene skal fylles og tilpasses den enkelte beboer».

 

Dette blir feil. Boligene må tilpasses allerede i planleggingsfasen.

 

 

 • «Husbanken er kjent med at en foreldregruppe ønsker å etablere et borettslag til sine barn i kommunen og har bedt om en tilbakemelding om hvordan kommunen vurderer dette initiativet. I samarbeid med BUFDIR har Husbanken utarbeidet en veileder for mennesker med utviklingshemming og deres pårørende (eventuelt verge), som ønsker å kjøpe eller bygge egen bolig, enten alene eller sammen med flere. Veilederen viser hvordan en pårørendegruppe og kommunen sammen kan realisere denne typen av prosjekter.

 

Når veilederen foreligger ønsker Husbanken å inngå samarbeid med flere kommuner for å realisere prosjekter med utgangspunkt i den nye veilederen. Trøgstad kommune inviteres til å bli med i en slik prosess. Husbanken vil kunne bidra med kompetanse og prosjektet vil bli prioritert for tilskudd.

 

Kommunen ønsker et slikt initiativ velkommen og mener dette er i tråd med kommunestyrets vedtak av desember 2014 og 3. november 2015, sak 92/15 vedtakets pkt. 4:

Administrasjonen bes legge frem en plan for videre utbygging av 4-6 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Boligene bør organiseres som borettslag sentralt på Skjønhaug og gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere. Planen legges frem for kommunestyret i juni 2016. Et slikt prosjekt vil øke antallet boliger til formålet og bidra til økte valgmuligheter i kommunen. Kommunen presiserer at det samlede omsorgsboligbehovet må vurderes fortløpende. Når veilederen foreligger tar Husbanken initiativ til et nytt møte hvor dette diskuteres nærmere».

 

VÅR SLUTTKOMMENTAR:

 

Vi ser nå med glede og forventning frem til samarbeid med Husbank og kommune. Særlig interessant skal det bli å ta i bruk den nye veilederen «Veien til egen bolig».

Siden både brukergruppa og Trøgstad kommune allerede har tilgang til denne veilederen fra Husbanken og kjenner til ideene bak denne, kan ikke brukergruppa se noen grunn til å vente med å sette i gang prosjektering av byggingen av 6 boliger i Festningsveien 17 med sikte på byggestart til våren. Så vidt vi kan se, er kommunens ansvarsområde i byggeprosessen betydelig redusert og vil kun utgjøre merarbeid av marginalt omfang.

 

Mvh brukergruppa

 

Sigmund Snøløs. Fredrik Dahl. Henning Aarstad.

26 november 2015

Tips noen om siden