Foto av Erlend Wiborg

NFU i møte med Frp

NFU møtte Frp-fraksjonen i arbeids- og sosialkomitéen for å diskutere stortingsmeldingen "Frihet og likeverd".

Anført av Arbeids- og sosialkomitéens nestleder, Erlend Wiborg (Frp), møtte begge Frp sine komitémedlemmer til møtet med NFU. Komitémedlemmene møtte velforberedt. Fredrikstadpolitikeren Bjørnar Laabak (Frp) har åpenbart gjort en stor innsats i å informere sine partikollegaer på Stortinget.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp)

I forrige periode markerte Robert Eriksson (Frp) seg med å kreve at rettighetene og politiske målsetninger i politikken overfor mennesker med utviklingshemning skulle etterleves. Erlend Wiborg og Tor André Johnsen har en solid tradisjon å følge opp.

På den annen side er rettighetstenkning, deltakelse og individuell valgfrihet begreper som står sentralt i Frp. Representantenes interesse, motivasjon og engasjement vil være til god hjelp for å kunne få etablert en god politikk på feltet.

NFU vektla spesielt behovet for å få nedsatt et sterkt faglig utvalg som kunne gjennomgå eksisterende virkemidler og å foreslå nye virkemidler for å sikre at utviklingen går retning av målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning. 

NFU var glade for representantforslag om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter som ble fremmet av Bent Høie, Robert Eriksson m.fl. i forrige periode. Vi kan ikke se at regjeringen til nå har besvart Stortingets bestilling i denne saken. Et utvalg for å vurdere styringssystemene på feltet, ville vært en naturlig plassering av oppgaven med å vurdere lovfestede rettigheter og bruddene på dissse.

Møtet med Frp-fraksjonen i arbeids- og sosialkomitéen var positivt og det vil helt sikkert bli mange og konstruktive kontakter gjennom stortingsperioden.

Jens Petter Gitlesen

19 desember 2013

Tips noen om siden