Forsiden til rundskriv om bruk av tvang og makt

NFU ber Helsedirektoratet rette opp rundskriv

Helsedirektoratets rundskriv om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, hevder feilaktig at en kan benytte tvang og makt overfor elever i skolen. NFU ber Helsedirektoratet rette opp de feilaktige påstandene. Det er ikke tillatt å benytte tvang og makt i skolen, ut over straffelovens nødrettsbestemmelser.

 

Helsedirektoratet

Pb. 7000 St. Olavs plass,

0130 Oslo

                                                                       
Oslo, 15.03.2016

 

Om bruk av tvang og makt i skolen

Rundskriv IS-10/2015 om helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 inneholder tvilsomme eller uklare påstander om bruk av tvang og makt i skolen. Forholdet er blitt korrigert og presisert både av Utdanningsdirektoratet og av Fylkesmannen i Rogaland. Imidlertid er det vanlig ved mange spesialskoler og spesialavdelinger å rekruttere personell fra omsorgssektoren. Vi har erfaringer med at personell fra omsorgssektoren først og fremst henter informasjon fra helse- og omsorgsfeltet og ikke fra utdanningsfeltet.

Det kan f.eks. nevnes at Norges største spesialskole for elever med utviklingshemning, for få år siden hadde liggende regelverk om bruk av tvang og makt overfor elever med utviklingshemning på skolens nettsider. Regelverket var knyttet opp til tvangsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Skolen var ikke klar over at opplæringsloven og ikke helse- og omsorgstjenesteloven var det regulerende lovverket.

 

Vi har ved flere anledninger møtt tjenesteytere og forvaltere som, med bakgrunn i Rundskriv IS-10/2015, mener at det nå er tillatt å utøve tvangstiltak i skolen.

 

I rundskrivets avsnitt 4.2.3, side 48, kan en lese:

«Når det gjelder barn og unge som har vedtak etter kapittel 9, har Kunnskapsdepartementet lagt til grunn at opplæringslova ikke i seg selv er til hinder for at tiltakene også kan gjennomføres når eleven befinner seg på skolen i skoletiden. For at skolen bl.a. skal kunne ivareta sitt ansvar for forsvarlig undervisning og for elevenes fysiske- og psykososiale arbeidsmiljø, er det imidlertid en forutsetning at skolens ledelse samtykker til at tiltakene kan gjennomføres når eleven er på skolen. Det er videre en forutsetning at tiltakene gjennomføres som ledd i tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, og at tiltakene gjennomføres av personell fra helse- og omsorgstjenesten. »

 

Utsagnet er i beste fall uklart.

 

Smith-utvalget som foreslo opplæringsloven drøftet eventuell hjemmel for bruk av tvang og makt i skolen og foreslo at opplæringsloven ikke skulle ha en slik hjemmel. Departementet støttet Smith-utvalget på dette punktet i ot.prp. Nr 46 (1997-98):

«Kapittel 6A i lov 13. desember 1991 nr. 91 om sosiale tjenester har særlege reglar om rett til, avgrensing av og kontroll med bruk av tvang og makt m.v overfor enkeltpersonar med psykisk utviklingshemming. Tilsvarande reglar er vedtatt i § 6-10 i kommunehelsetenestelova. Departementet har komme til at desse reglane ikkje bør gjelde for tenester gitt etter lovutkastet her.»

 

Det rettslige rommet for bruk av tvang og makt i skolen er også uttrykt i brev fra Kunnskapsdepartementet til Oslo kommune den 29.06.2011. Konklusjonen her er vanskelig å se i samsvar med rundskriv IS-10/2015.

 

Selv Fylkesmannen i Finnmark ble usikker på hvordan rundskriv IS-10/2015 om bruk av tvang og makt i skolen skulle forstås. Under overskriften «Om bruk av tvang i skoletiden med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven», svarte Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Finnmark den 25.09.2015 at opplæringsloven ikke åpner for bruk at tvang og makt.

 

Fylkesmannen i Rogaland har utarbeidet notatet «Om bruk av tvang og makt i opplæring», hvor det slås fast at en ikke har anledning til å benytte tvang og makt verken overfor elever med eller uten utviklingshemning, ut over straffelovens nødrettsbestemmelser.

 

Rundskriv IS-10/15 har skapt uklarhet om bruken av tvang og makt overfor elever med utviklingshemning i skolen. Når selv tilsynsorganene har problemer med å forstå rundskrivets innhold, så kan en regne med at mange av skolens ansatte også kan få problemer med en rett lovforståelse på feltet. Vi vil derfor be Helsedirektoratet om å klargjøre innholdet i IS-10/15, og at dette formidles til skoleansatte slik at de får kunnskap om regelverket som skal gjelde for skolen.

 

 

   

      Med hilsen

 

 

Jens Petter Gitlesen

Forbundsleder

   

 

 

 

 

 

Kopi:
Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Helse- og omsorgsdepartementet

17 mars 2016

Tips noen om siden