Oppnevning av verge

NFU har fått medhold i en klage vedrørende valg av verge. Statens sivilrettsforvaltning har omgjort eget vedtak. 

NFU ble kontaktet av mor vedrørende oppnevning av verge for hennes sønn. En utenforstående, i dette tilfelle en advokat, ble oppnevnt for hennes sønn. Dette til tross for at foreldrene og Oslo universitetssykehus mente at mor ville være best egnet til å ivareta sønnen gjennom verge oppdraget. Både Fylkesmannen og Statens sivilrettsforvaltning la i sine begrunnelser til grunn kommunens ønske om å ha en utenforstående. På grunnlag av dokumentene i saken mente NFU at det var grunnlag for å be Statens sivilrettsforvaltning om å omgjøre eget vedtak.

Etter å ha gjennomgått NFUs anførsler og sakens dokumenter har Statens sivilrettsforvaltning kommet til at det i denne saken er riktig å omgjøre eget vedtak og oppnevne mor som verge. Statens sivilrettsforvaltning har i sitt nye vedtak blant annet sagt følgende «Det er i vedtaket vist til overformynderiets begrunnelse om at tidligere erfaringer fra lignende saker tilsier at det fungerer best med en utenforstående og ikke nær familie som hjelpeverge. Det kan synes som om dette har hatt betydning for vår vurdering i saken. Etter en ny gjennomgang av saken, kan vi ikke se at det i vårt vedtak av 26. november 2013 ble foretatt en konkret og individuell vurdering av XXs behov og interesser i forbindelse med valg av verge. Det er altså i vurderingen utelatt sentrale hensyn».

Statens sivilrettsforvaltning konkluderer med at mor må ansees å være best egnet som verge fordi hun kjenner sønnens historie, hans diagnose og hans behov.

NFU er glad for at Statens sivilrettsforvaltning valgte å se på saken igjen. Vi er så klart også veldig glad for at utfallet av den nye behandlingen ble et annet enn tidligere.

9 september 2014

Tips noen om siden