Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte må på banen

Oslo kommune forsøker å unndra seg lovmessige forpliktelser i utlysningen av tjenestkonsesjon for tilbydere av brukerstyrt personlig assistanse på en svært diskriminerende måte. Advokat Petter Kramås har allerede sendt e-post til Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune.

Fra: Petter Kramås <pkr@hestenesdramer.no>
Emne: Et spørsmål om BPA, ny tjenestekonsesjon og utviklingshemmede med vedtak om om tvang og / eller som bor i bofellesskap
Dato: 12. mai 2016 kl. 22.07.47 CEST
Til: Inga Marte Thorkildsen <ingamarte.thorkildsen@oslo.kommune.no>

 

Hei, 
Mitt navn er Petter Kramås. Jeg jobber som advokat og har blant annet mange klienter med utviklingshemming og behov for tjenester fra Oslo kommune / bydelene. 
Jeg er blitt gjort kjent med at det 4 mai 2016 er sendt ut nytt "Konsesjonsgrunnlag for søknad om tjenestekonsesjon for å levere brukerstyrt personlig assistanse til brukere i Oslo kommune.» 
Etter en første gjennomgang av konsesjonsgrunnlaget finner jeg å måtte stille noen spørsmål som knytter seg til hva konsesjonen ikke omfatter: 
I pkt 1.4 Om tjenestekonsesjonsordningen heter det i annet ledd: 
«Denne konsesjonen omfatter ikke ordninger hvor bruker har vedtak om tvang eller makt etter helse- og omsorgsloven kapittel 9, eller bor i samlokaliserte boliger.»
Det foreligger som kjent en relativt nylig innført rett til å velge BPA som organisering for tjenester - jf pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. Denne retten omfatter også personer med vedtak om tvang som angitt (uttrykkelig presisert i rundskriv om BPA) og personer som bor i samlokaliserte boliger (det er ingen unntak i så måte i lovbestemmelsene om retten til å velge BPA).  
Jeg må derfor spørre hva som er bakgrunnen for disse to unntakene. 
Min bekymring er om disse to unntakene kan komme i konflikt med brukeres rett til å velge BPA? 
Hvis en person har vedtak om tvang og / eller bor i samlokalisert bolig, skal disse unntakene da oppfattes som unntak også fra retten til å velge BPA? Eller er unntakene å forstå på en annen måte? 
Det kan - avhengig av begrunnelse for unntak og nærmere forståelse av unntakenes innhold - også reise seg spørsmål om unntakene kan virke diskriminerende mot enkelte personer eller diagnose- eller brukergrupper. 
Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at jeg har sendt kopi av denne henvendelsen til Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og enkelte berørte klienter til orientering. 
Med vennlig hilsen

Petter Kramås
advokat
 
telefon      901 37 450
e-post       petter.kramaas@hestenesdramer.no
post          Storgt 54 1555 Son

Advokatfirmaet 
HESTENES OG DRAMER Son AS

I samarbeid med
Advokatfirmaet

HESTENES OG DRAMER & Co, Oslo

www.hestenesdramer.no

13 mai 2016

Tips noen om siden