Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP)

Glemte å besvare spørsmålet?

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har gitt en omfattende besvarelse til  spørsmålet fra stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap), uten å besvare spørsmålet.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) stilte justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) følgende spørsmål:

«Ifølge vergemålsloven kreves det domstolsbehandling for å frata den rettslige handleevnen til en voksen person. Samtykkekompetanse kan fratas ved en legeattest. Resultatet vil i begge tilfeller kunne medføre en umyndiggjøring.

Hvordan betrakter statsråden forholdene mellom rettslig handleevne og samtykkekompetanse, og vil statsråden ta initiativ til ny vurdering eventuelt gjennomgang av bestemmelsene og/eller praksis?»

Svaret fra statsråden var omfattende. Men først i besvarelsens 13 avsnitt, kommer besvarelsen inn på spørsmålet. Her henvises det imidlertid kun til lovteksten (se Vergemålslovens § 33):

«Er den som er satt under vergemål, ikke fratatt den rettslige handleevnen, kan vergen ikke foreta disposisjonen hvis den som er satt under vergemål, motsetter seg det. Dette gjelder likevel ikke hvis han eller hun ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer. Fylkesmannen, eller vergen med fylkesmannens samtykke, kan innhente legeerklæring for å få klargjort om vedkommende er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer.»

 

Selv om statsrådens svar ikke oppklarer lovens uklarheter, er det positivt at justis- og beredskapsministeren avslutningsvis påpeker at «Som ansvarlig for ordningen vil vi vedbli å medvirke til at man er på stadig søken etter en bedre praksis – i lys av den kompetansen og kunnskapen som til enhver tid bygges opp.»

Jens Petter Gitlesen

27 november 2015

Tips noen om siden