Foto av fylkestingsrepresentant Svein Abrahamsen (V)

Fylkespolitikerne engasjerer seg

Tilsyn med Rogaland fylkeskommune avdekte at spesialundervisningen i den videregående skolen ikke var i samsvar med lovverket. Politikerne var ikke blitt orientert om tilsynet, Nå har fylkestingsrepresentant Svein Abrahamsen (V) sikret at forholdet kommer opp til politisk behandling i fylkes opplæringsutvalg.

I tilsynsrapporten ble Rogaland fylkeskommune pålagt å rette opp syv forhold. I korthet var påleggene:

  • Elever med spesialundervisning skal også kunne velge utdanningsløp. I Rogaland fylkeskommune tas f.eks. alle elever med utviklingshemning inn på studieforberedende utdanningsløp.
  • PPT skal være en uavhengig faginstans som bistår skolen, læreren og eleven med å sikre en utbytterik og individuelt tilpasset skolegang. I Rogaland fylkeskommune er PPT sine bidrag såpass generelle at de ikke tjener sin hensikt.
  • Fylkeskommunen skal ha systemer som fanger opp forhold som avviker fra lovverket. Systemene i Rogaland fylkeskommune er ikke gode nok.

Tilsynet har pågått hele våren og det er lenge siden fylkesadministrasjonen ble kjent med innholdet. Politikerne er imidlertid ikke blitt informert selv om de har behandlet saker hvor forholdene som er påtalt i tilsynsrapporten kan være svært relevante.

På fylkestingsmøtet den 17. og 18. juni, fremmet fylkestingsreresentant Svein Abrahamsen (V) spørsmål til fylkesordføreren:

"Gir de videregående skolene våre et godt nok tilbud om spesialundervisning til elevene som har behov for det? Hva fungerer godt? Hva kunne vært gjort bedre, og hva vil bli gjort med dette?

Svaret fra fylkesordføreren inneholde lite med relevans:

  • "Fylkesordføreren mener at skolene våre gir et godt tilbud om spesialundervisning til de elevene som har behov for det. Tilbakemelding fra elever og foresatte er at de er svært godt fornøyde med tilbud om spesialundervisning i mindre grupper både med tanke på innhold, organisering, læringsmiljø og elevenes trivsel."
  • "Fylkesrådmannen vil vurdere nøye påleggene som fremkommer i rapporten og ta stilling til hvordan de skal håndteres."
  • "Fylkesrådmannen vil også be Utdanningsdirektoratet om en lovforståelse av sentrale begrep som tas opp i rapporten."
  • "Fylkesordføreren vil be om at tilsynsrapporten sammen med fylkeskommunens håndtering av pålegg om retting legges fram for opplæringsutvalget."

Når fylkesordføreren og fylkesrådmannen har satt seg bedre inn i saken, kan en håpe at en kommer lenger.

Det er gledelig at representanten Svein Abrahamsen (V) fremmet saken. Det svært positivt at tilsynsrapporten kommer opp på opplæringsutvalgets dagsorden. Vi får håpe at fylkeskommunen stimulerer til en åpen debatt som også involverer fylkespolitikerne. 

Jens Petter Gitlesen

18 juni 2014

Tips noen om siden