Våpenskjoldet til Rogaland fylkeskommune

Fylkespolitikere satt på sidelinjen?

Den 27. mai skal opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune gjennomgå forslag til kutt i budsjettene til den videregående skolen, uten hensyn til Fylkesmannens pålegg om å styrke den videregående opplæringen.

Fylkestinget i Rogaland har både i budsjettet og økonomiplanen vedtatt kutt i den videregående opplæringen i Rogaland. Kuttene synes dels å ramme bredt gjennom reduksjon i investings-, administrasjons- og vikarbudsjettene, dels kuttes det spesielt i overfor elever med spesielle behov. Totalt er det snakk om en innsparing på 4% av budsjettet.

Rektorene i den videregående skolen gjør det klart at kuttene vil måtte medføre en lavere kvalitet i fylkeskommunens opplæringstilbud.

Rogaland fylkeskommune er ikke den første fylkeskommunen som må foreta drastiske kutt i den videregående opplæringen. Men Rogaland fylkeskommune er nok den skoleeier som har fått sterkest kritikk for ikke å følge lovverket på opplæringsfeltet.

Statlige pålegg

Fylkesmannen har jevnlig ført tilsyn med Rogaland fylkeskommune siden 2004. I samtlige tilsyn er det avdekt lovbrudd. Nå foreligger en foreløpig tilsynsrapport som Rogaland fylkeskommune hadde frist til den 21. mai med å kommentere. Det er liten tvil om at administrasjonen i fylkeskommunen har benyttet anledningen til å gi kommentarer. Det er langt mer usikkert om informasjonen fra tilsynet er meddelt politikerne i opplæringsutvalget. Før politikerne behandler forslagene til budsjettkutt, bør de absolutt vurdere påleggene fra Fylkesmannen og de økonomiske konsekvensene av påleggene.

Tilsynet dekket feltene spesialundervisning, kompetansekrav, ansvarsomfang og inntak. Fylkeskommunen ble gitt følgende pålegg:

Pålegg 1 Inntak kapittel 6

Rogaland fylkeskommune må sørge for at elever med omfattende spesialundervisningsbehov ivaretas i samsvar med krav i forskrift til opplæringsloven kapittel 6. Rogaland fylkeskommune må i denne sammenheng se til at:

 • alle elever har mulighet for inntak til alle 12 utdanningsprogram

 • eventuell plassering i grupper skjer i tråd med forsvarlig sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning

 • det innen rimelig tid blir utarbeidet ny sakkyndig vurdering og fattet individuelt utformet vedtak hvor de nødvendige avvik fra kompetansemål og fag- og timefordeling fremgår

Pålegg 2 Sakkyndige vurderinger – § 5-3

Rogaland fylkeskommune må sørge for at PPT ivaretar kravene i opplæringsloven § 5-3. Rogaland fylkeskommune må i denne sammenheng se til at PPT:

 • involverer foreldrene i utarbeidelsen av de sakkyndige vurderingene
 • i sine sakkyndige vurderinger tar stilling til hva som vil være realistiske opplæringsmål for eleven og konkret tar stilling til hvilke avvik fra læreplanverket den enkelte elev har behov for
 • konkret tar stilling til innhold, organisering, omfang og kompetanse opplæringen for den enkelte elev

 • utarbeider sakkyndige vurderinger ved endring i opplæringsbehovet

Pålegg 3 Enkeltvedtak – § 5-1

Rogaland fylkeskommune må sørge for at det fattes enkeltvedtak som ivaretar lovkravene i opplæringsloven og forvaltningsloven. Rogaland fylkeskommune må i denne sammenheng se til at:

 • enkeltvedtakene bygger på en sakkyndig vurdering som ivaretar lovens krav
 • vedtakene er individuelt utformet og inneholder konkrete opplysninger om innhold, organisering, omfang og kompetanse i opplæringen for den enkelte elev

Pålegg 4 Samarbeid med foresatte/elev – § 5-4

Rogaland fylkeskommune må sørge for at samarbeidet med foresatte og elev blir ivaretatt. Rogaland fylkeskommune må i denne sammenheng se til at:

 • samarbeidet blir ivaretatt ved utarbeidelse av sakkyndig vurdering og når vedtak blir fattet

Pålegg 5 Individuelle opplæringsplaner og årsrapport – § 5-5

Rogaland fylkeskommune må sørge for at sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning er utformet slik at de gir forsvarlig grunnlag for utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner for den enkelte elev. Rogaland fylkeskommune må i denne sammenheng se til at:

 • de individuelle opplæringsplanene bygger på elevens sakkyndige vurdering og enkeltvedtak

Pålegg 6 Pedagogisk-psykologisk tjeneste – § 5-6

Rogaland fylkeskommune må sørge for at PPT ivaretar lovens krav. Rogaland fylkeskommune må i denne sammenheng se til at:

 • PPT har kapasitet og kompetanse til å utføre det sakkyndighetsarbeidet de har ansvar for etter loven
 • PPT er faglig uavhengig

Pålegg 7 Forsvarlig system - § 13-10 andre ledd

Rogaland fylkeskommune må se til at korrekt lovforståelse blir lagt til grunn og at systemet knyttet til retten til inntak og spesialundervisning er utformet slik at det vil kunne avdekke og avhjelpe lovbrudd på tilsynsområdet. Rogaland fylkeskommune må i denne sammenheng se til at:

 • ansatte i administrasjonen, i PPT og ved skolene har korrekt lovforståelse
 • det blir gjort vurderinger av om praksis er i samsvar med lovkravene
 • det blir satt inn nødvendige tiltak dersom det blir avdekket at praksis ikke er i samsvar med disse


Råd til fylkespolitikerne

Siden 2004, har Rogaland fylkeskommune fått påtalt ulovligheter ved samtlige statlige tilsyn på opplæringsfeltet, uten at forholdene synes å ha bedret seg av den grunn. Politikerne har i liten grad engasjert seg eller iverksatt tiltak for å rette opp situasjonen. Det forrige Fylkestinget (2007-2011), var et unntak. Da involverte fylkestingsrepresentanter seg for å sikre gode forhold for elever med behov for spesialundervisning. Erfaringene tyder dessverre på at også politikernes forsøk på å få opplæringssektoren under kontroll har vært mer eller mindre mislykket.

Før politikerne nå skal diskuterer hvor budsjettene skal kuttes, bør de stille seg spørsmålet om hvordan de skal evne å styre den videregående skolen og sikre en god og lovlig drift. Skal en oppnå gode og lovlige forhold, kan det være behov både for påplusninger og omdisponeringer på eksisternde budsjett.

Jens Petter Gitlesen

25 mai 2014

Tips noen om siden