Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Drøftingsmøte om NAV

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) inviterte paraplyorganisasjonene til møte om kommende endringer i NAV.

Misnøyen med NAV har vært stor og vedvarende. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson nedsatte en ekspertgruppe, ledet av Sigrun Vågen, for å komme med forslag om forbedringer.

Ekspertgruppen kommer med en lang rekke forslag, blant annet at arbeidsmarkedstiltaket VTA skal overføres til kommunene.

Det syntes å være en felles forståelse av at noe burde gjøres med NAV og virkemidlene NAV besitter. Safo, FFO, Kreftforeningen, Unge funksjonshemmede og Samarbeidsforum mot fattigdom kom alle med lange lister av bekymringer og forslag til løsninger.

Fra NFU sin side, er hovedutfordringen at debatten om forbedringer av NAV, gjelder de store linjene i arbeids- og sosialpolitikken. Det var f.eks. 793.200 personer som mottok ytelser fra NAV i 2010. I dette perspektivet er det vanskelig å sikre plass for behovet til mennesker med utviklingshemning, døvblinde og andre små grupper med stor avhengighet av velferdsstatens ytelser. Arbeidet med å endre NAV er heller ikke organisert slik at en tar hensyn til spesielle interesser til mindre grupper. Atter en gang risikerer vi å komme i skyggen.

En annen utfordring er at prosessen til nå har hatt fokus på organisering og ytelser. Det er selvsagt viktig å unngå sløsing. Alle er tjent med et velfungerende NAV og alle er interessert i effektiv virkemiddelbruk. Men de overfordnede målsetning for NFU, det å sikre et samfunn for alle og gode levekår for mennesker med utviklingshemning, synes verken å inngå i Ekspertgruppens mandat eller i andre sentrale problemstillinger på feltet.

Den politiske prosessen har knapt startet. Statsråden virker åpen og lyttende. Vi får håpe på en fortsatt tett dialog. Det er den beste måten å sikre seg mot at behovene til mennesker med utviklingshemning blir oversett og uteglemt.

Den 7. september er det høringsfrist på Eksertutvalgets sluttrapport.

Jens Petter Gitlesen

13 juni 2015

Tips noen om siden