Kunnskapsdepartementet

Diskriminering av barn med funksjonsnedsettelser

Offisiell politikk er å bygge ned barrier som hindrer mennesker med funksjonsnedsettelse samfunnsdeltakelse. Kunnskapsdepartementet foreslår imidlertid å legge forholdene til rette for spesialbarnehager.

I Kunnskapsdepartementets høringsnotat om endringer i barnehageloven for barn med særlige behov, kan en lese:

«Departementet mener at kommunen i barnehageopptaket skal ha mulighet til å styre hvilken barnehage barn med nedsatt funksjonsevne tilbys plass i, blant annet på bakgrunn av hvilke barnehager i kommunen som allerede har et tilrettelagt tilbud for den type funksjonsnedsettelser barnet har eller har personale med særskilt kompetanse.»

Kunnskapsdepartementet foreslår videre at kommunen ikke skal ha en plikt til å tilrettelegge for barn med nedsatt funksjonsevne, hvis tilretteleggingen er krevende:

«Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud slik at barnet kan benytte plass i barnehage. Plikten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde»

Det er lett å forstå at samfunnet ikke går i retning av likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne når kunnskapsdepartementet vil åpne for segregering og redusere kommunens plikt til tilrettelegging for barn.

Jens Petter Gitlesen

17 januar 2016

Tips noen om siden