Høringer

NFU skriver høringsuttalelser på mange områder. Vi vil legge ut alle våre høringsuttalelser på denne siden. 

Høringsbrevene ligger under de forskjellige departementene på regjeringens nettsider

2017

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket.

Høring – Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag

Høring – ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring - Hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon og oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn

Høringssvar NOU 2016:17 På lik linje

 

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Høring - Utkast til forskrift om barn mellom 12 og 16 år sin rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning

 

2016

Høringssvar vedrørende endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte).

Høring om endringer i barnehageloven - barn med særlige behov

Response to Draft General Comment no.4 – Article 24 – The right to inclusive education

Høring - forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne

Høringssvar - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Høring om – råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 

Høring - Kunnskapssektoren sett utenifra 

Høring – NOU 2016:14 Mer å hente Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høringssvar - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven (nytt kapittel om skolemiljø)

Høringssvar til Forvaltningslovsutvalget - Erfaringer med forvaltningsloven 

 

2015

Høring -  ”Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet” 

Høring – NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern 

Høring - endring av pengespilloven § 10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Høring – NOU 2015:2 – Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høring om "Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om
arbeidsmarkedstiltak”

Høring – NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser

Høring om endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Høringssvar – forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

2014

Høringsuttalelse - angående forslag til endringer i enkelte deler av folketrygden som følge av innføring i ny uføretrygd.             

Høring vedrørende politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner.

Høring – om ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

Høring – forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

 

2013

Høring  Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning. 

Høring - Endring av inntaksregler til videregående opplæring Høringsbrevet finner du på www.udir.no


Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Rapport om "Avhør av særlige sårbare personer i straffesaker"

2012

Hørings -  NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørende omsorg

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-barnehageloven/id2526068/?uid=df6066cb-aafd-4581-afd1-8d013726ffb0

Tips noen om siden