Prinsipp 6

Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til eget hjem.

Dame som vasker opp I vårt samfunn blir eget hjem betraktet som en menneskerett og er forbundet med personlig identitet, selvstendighet og ansvar.

Mennesker med utviklingshemning må ha lik rett til dette.Forholdene må legges til rette slik at mennesker med utviklingshemning kan oppnå de godene som eget hjem gir. 

 

Utdypende tekst:

I retten til eget hjem ligger en rett til å eie eller leie en bolig i vanlig bomiljø. Personer med utviklingshemning må ha rett til både praktisk og økonomisk hjelp for å kunne ta reelle valg. Boligen skal ikke ha en ytre utforming som skiller den ut fra bebyggelsen for øvrig. Den må tilfredsstille vanlige krav til kvalitet og livsløpsstandard. 

Mennesker som har en fysisk funksjonshemning, skal ha rett til en tilrettelagt bolig utover livsløpsstandard.

Retten til eget hjem innebærer en individuell rett til å velge hvor en vil bo. En må ha rett til å si nei til en bolig som er bygd ut fra gruppetenking og hensynet til rasjonell tjenesteytelse.

Boligen er den fysiske rammen rundt det som er et hjem. Hjemmet er stedet der den eller de som bor der, har en udiskutabel råderett. Derfor er et hjem også preget av de personene som bor der. 

Det å ha et eget hjem som en alltid kan komme tilbake til, er grunnleggende viktig for alle mennesker. 

Bygging av boliger for grupper av mennesker med utviklingshemning fører til stigmatisering, noe som forsterker en myte om at mennesker med utviklingshemning er like og derfor må leve og opptre i gruppe.

Bolig med fellesareal bygget for mennesker med utviklingshemning er ofte med på å gi boligkomplekset en ytre ramme som skiller seg ut. 

Fellesarealet inneholder ofte stue og kjøkken, og de som bor der har dermed to stuer og to kjøkken å forholde seg til. Mange gjøremål som naturlig hører til i eget hjem, blir flyttet til fellesarealet. Dette svekker muligheten til å oppleve alle de godene eget hjem gir, samtidig som det hindrer reell individuell tjenesteyting. 

De fysiske rammene påvirker holdninger og handlinger til tjenesteyterne og andre. Derfor skal en bolig tilrettelegges og utformes slik at den gir klare signal om at den er et vanlig hjem. 

En annen konsekvens av å bo gruppevis er at det hindrer enkeltmennesker med utviklingshemning i å bli inkludert i et naturlig nabofellesskap.

Et eget hjem med utgangspunkt i enkeltmenneskets ønsker og behov gir de beste muligheter til livsutfoldelse og til å bli møtt med respekt.

Til prinsipp 7

Tips noen om siden