Illustrasjonsfoto

Lovverket om bruk av tvang og makt er i strid med CRPD!

«I lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) er det tvilsomt om reglene om bruk av tvang er i samsvarer med konvensjonens bestemmelser slik CRPD-komiteen har tolket disse, særlig artikkel 14», skriver professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter.

 

FN-konvensjonens artikkel 14, fastslår:

Frihet og personlig sikkerhet

1.  Partene skal sikre at ethvert menneske med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre:
a)  har rett til frihet og personlig sikkerhet,
b)  ikke berøves friheten på ulovlig eller vilkårlig måte, at enhver frihetsberøvelse skjer på lovlig måte, og at nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse.
2.  Partene skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne som berøves sin frihet gjennom en hvilken som helst prosess, har krav på garantier på lik linje med andre i samsvar med internasjonale menneskerettighetsbestemmelser, og skal behandles i samsvar med målene og prinsippene i denne konvensjon, herunder ved gjennomføring av rimelig tilrettelegging.

Når menneskerettighetsekspertene som kjenner FN-komisjonens forståelse, hevder at lovverket er i strid med konvensjonen, så kan en ta utgangspunkt i at så er tilfelle. Den første prøven kommer i forbindelse med norges rapportering til komiteen.

Jens Petter Gitlesen

4 august 2015

Tips noen om siden