Illustrasjonsfoto

Arbeidsdepartementet bør involvere andre i utredningen om VTA

Stortinget ba regjeringen om å utrede en eventuell kommunalisering av Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Skal en slik utredning fungere som et saklig beslutningsgrunnlag, bør utredningen foretas av andre enn Arbeids- og sosialdepartementet.

Regjeringen foreslo at ansvaret for VTA skulle overføres fra staten til kommunene (se Meld.st. 14 (2014-2015)). Stortingsflertallet modererte regjeringens forslag og krevde at forslaget skulle utredes (se Innst.333 S (2014 2015)). Det er avgjørende at en slik utredning ikke blir overlatt til Arbeids- og sosialdepartementer fordi:

  • Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har gjentatte ganger gitt uttrykk for at VTA bør kommunaliseres, blant annet i et leserinnlegg i Varden den 28. august i år, hvor statsråden skrev et tilsvar til fylkesleder i NFU Telemark, Lillian Haugsrud. Det vil være utenkelig at embetsverket taler mot egen statsråd.
  • I forbindelse med reformen fikk Arbeids- og sosialdepartementet ansvaret for å sikre en gradvis utvidelse av arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemning. Når departementet ikke har prioritert denne oppgaven de siste 25 årene, så kan det gjenspeile departementets vektlegging av at også mennesker med utviklingshemning skal kunne delta i arbeidslivet.
  • Konsekvensene av en kommunalisering vil i stor grad komme på områder utenfor departementets forvaltningsfelt. En departementsintern utredning vil vanskelig kunne fange opp de vesentlige effektene av en kommunalisering.

Les NFU sine innspill til Arbeids- og sosialdepartementet

Jens Petter Gitlesen

29 september 2015

Tips noen om siden