Senja

Senja v/ Solveig Nylund Postadresse: Fosslundveien 131  9304  Vangsvik Telefon: 90101225 E-post: sanylund@live.no