Partienes syn på fosterdiagnostikk

Partiene mener forskjellig om abort av fostre med Down syndrom. Her er en gjennomgang av det som står i partienes programmer.

Sosialistisk Venstreparti (SV) vil:

 • Hindre at det utvikler seg et kommersielt marked for DNA-analyser knyttet til helse.
 • Å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke.
 • Et offentlig tilbud om tidlig ultralyd. Svangerskapsomsorgen skal gi ekstra oppfølging til foreldre, og sørge for god informasjon om tilbudet før foreldrene velger det. Dersom ultralyd avdekker avvik skal ekstra svangerskapsomsorg gis.


Arbeiderpartiet (Ap) vil:

 • Et offentlig tilbud om tidlig ultralyd. Svangerskapsomsorgen skal gi ekstra oppfølging til foreldre, og sørge for god informasjon om tilbudet før foreldrene


Senterpartiet (Sp) vil:

 • ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller og genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer
 • ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet og forbud mot bruk av slike opplysninger i kommersiell virksomhet 
 • videreføre dagens abortlovgivning 
 • at fostervannsdiagnostikk, som nå, bare skal tilbys risikogrupper 
 • ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for tilgang til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet


Venstre (V) vil:

 • Avvise offentlig finansiering av tidlig ultralyd i uke 11-13 til alle gravide, så lenge det er lite dokumentasjon for en helsemessig gevinst.
 • Abortnemndenes praktisering av regelverket for senaborter har endret seg. Det er behov for klarere retningslinjer og en mer enhetlig praksis, spesielt ved abortsøknader etter 18 ukers svangerskap. Det bør bli tydeligere kontroll med arbeidet i abortnemndene og i den sentrale klagenemnda, for å sikre den abortsøkendes rettssikkerhet og for at nemndene skal ta inn over seg de vanskelige avveiningene som ligger i abortloven.


Kristelig Folkeparti (KrF) vil:

 • KrF ønsker å stramme inn abortlovens bestemmelser om abort ved avvik eller nedsatt funksjonsevne, og ikke tillate abort på eugenisk indikasjon.
 • ha en veiledningstjeneste for gravide kvinner og par som gir informasjon om støtteordninger for dem som er i en vanskelig livssituasjon eller som venter et funksjonshemmet barn. 
 • at helsepersonell ikke skal oppfordre til eller ta initiativ til abort dersom det ikke er fare for liv og helse. 
 • at det skal utøves strengere kontroll i forbindelse med senaborter. 
 • at ultralyd i uke 11-12 ikke skal regnes som en del av svangerskapsomsorgen, da en slik ultralyd først og fremst er egnet til å oppdage avvik som kan lede til abort. 
 • at fosterdiagnostikk kun tillates når undersøkelsen kan føre til helsegevinst for mor eller foster, og ikke når formålet er å finne avvik som skal lede til selektiv abort. 
 • gå imot innføring av tidlig ultralyd (uke 11-13) til alle (screening). 
 • at det automatiske tilbudet om fosterdiagnostikk til kvinner over 38 år avvikles.


Høyre (H) vil:

 • forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper
 • ikke å innføre et offentlig tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide i tillegg til dagens tilbud, så lenge det ikke er dokumentert positiv helsegevinst forbarnet eller moren


Fremskrittspartiet (Frp) vil:

 • Det bør være mulig å benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og ultralyd skal kunne brukes også før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig.

 

Jens Petter Gitlesen

10 juli 2013

Tips noen om siden