NFU Oslo Fylkeslag

NFU Oslo fylkeslag er fylkesleddet til Norsk forbund for utviklingshemmede i Oslo.

Vi er en interesseorgansasjon for personer med utviklingshemming, deres pårørende og andre som jobber for full inkludering av av utviklingshemmede i samfunnet.

I Oslo har vi 360 medlemmer ved utgangen av 2019, fordelt på flere lokallag. Se i menyen til venstre, både for å finne ditt lokallag, en kalenderoversikt med hva som skjer framover, nyheter, fritidstilbud og kontaktinformasjon.

Kjære medlem.

Her kommer en dagsrapport i koronaens tid ved utgangen av mars 2020:

Oslo fylkeslag har fulgt opp koronasituasjonen på forskjellige måter;

- Det første vi gjorde var å be medlemmene våre via Facebook og ellers å melde inn erfaringer: hvordan takler en koronasituasjonen i bofellesskap, i BPA- ordningen, i enkelttiltak, for hjemmeboende. Får en de tjenester en har krav på? Får en til samarbeid med stengte dagsenter, barnehager, skoler, bofellesskap.

Tilbakemeldingene har vært varierte; for noen er situasjonen svært krevende, andre får det til å gå rundt den ideelle situasjon har vel ingen. 

Med bakgrunn i disse tilbakemeldingene sendte NFU Oslo et brev til byrådsleder Raymond Johansen:


Til: Byrådsleder Raymond Johansen

Fra: NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) Oslo fylkeslag

Om: Beredskap og tiltak for personer med utviklingshemning i Oslo kommune.

Dato: 18 mars 2020

Oslo fylkeslag av NFU er positiv til at Oslo kommune har iverksatt strenge tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Vi har forståelse for at kommunen har store utfordringer generelt og overfor enkelte grupper spesielt.

Fra vår side vil vi be om at kommunen i sitt arbeid har et nødvendig fokus på smittevern, beredskap og tiltak for personer med utviklingshemming.

Vår forbundsleder Jens Petter Gitlesen har i henvendelser til helse og omsorgsministeren og arbeidsministeren bedt om at det taes hensyn til den spesielle sårbarhet mennesker med utviklingshemming har i bofellesskap og arbeidsmarkedsbedrifter i forhold til smitterisiko og smittevern.

Brev til helse- og omsorgsministeren.

Brev til arbeidsministeren

NFU Oslo vil i tillegg peke på de utfordringer mange nå opplever i forhold til stengte skoler, omsorgsløsninger som ikke fungerer, ansatte som ikke kan møte pga. smitte og/ eller karantene, hygieneregler som vanskelig lar seg gjennomføre, sosial isolering, pårørende som nektes å besøke sine osv osv.

Vi samler i disse dager inn erfaringer fra våre medlemmer og kan komme tilbake til en mer utførlig problembeskrivelse om ønskelig.

Det viktige nå er at vi ser mange nok som sliter- og kan komme til å slite mer- til at jeg på vegne av NFU Oslo vil be deg som byrådsleder sørge for at alle aktuelle byråder (helse, skole/oppvekst, arbeid, fritid, bolig) har et spesielt fokus på de som i utgangspunktet er i en sårbar situasjon; personer med utviklingshemming av varierende grad og med ulike hjelpebehov.

Jeg presiserer igjen at vi er veldig klar over de enorme utfordringene kommunen nå har, vi ønsker ikke særbehandling, men vi håper å unngå at situasjonen blir uhåndterlig for vår gruppe.

Så skal det også sies at bildet er nyansert, vi får også meldinger om at hjelpeapparatet fungerer og stiller opp som best de kan i den krevende situasjonen alle nå er i. NFU Oslo er svært glad for dette.

I Oslo har bydelene et særskilt og meget viktig ansvar for tjenestene. Vår erfaring er at dette ansvaret ivaretas på noe ulik, og ikke alltid like god, måte.

Jeg håper du som byrådsleder kan sørge for at bydelene i denne vanskelige situasjonen følger opp og passer på at tjenestene til utviklingshemmede innrettes slik at utviklingshemmede, ansatte og pårørende/ nærstående ivaretas på en god måte.

Så vil vi på vår side gjøre det vi kan for å støtte opp om kommunens og bydelenes arbeid. Er det noe bydelene/byråder ønsker bidrag til, står vi som interesseorganisasjon hele tiden til disposisjon.

Lykke til med arbeidet.

Med vennlig hilsen 

NFU Oslo fylkeslag 

Gerd Liv Valla

leder 

I etterkant har det vært dialog med byråden for helse og bydeler, Robert Steen. Tema har vært:

Personellsituasjonen, isolasjonen mange personer med psykisk utviklingshemming nå opplever, betydningen av at bydeler samarbeider godt med pårørende/ nærstående/ utviklingshemmede selv, ledelse i bofellesskap, dagsenter, barnehager, skoler, osv osv 

Jeg opplever at vi har en åpen og god dialog med byråden / byrådet. Vi er enige om at mest mulig må søkes løst lokalt, det som er av prinsipiell og generell karakter har vi åpen linje for å ta opp i dialogen med byrådet. 

Som eksempel har NFU Oslo i dag bedt byråden sørge for at ikke ledelsen i bofellesskap nekter besøk i «brukernes» egen bolig. Dette har det vært uklarhet om i mange kommuner, forbundsleder Jens Petter Gitlesen har skrevet brev til myndighetene og det er nå klart at det IKKE er lovhjemmel for slik nekt.

Byråden lovte straks å sjekke opp dette i Oslo kommune.  

For å holde våre medlemmer informert sendte vi den 23. mars brev til alle: 

Kjære medlem 

Norge er i en unntakssituasjon med koronaviruset. Det er store belastninger på mange, også på vår gruppe; personer med utviklingshemming, deres nærstående og ansatte. 

På vegne av NFU Oslo har jeg skrevet et brev til byrådsleder Raymond Johansen. I brevet tar jeg opp problemer vi har, og kan få enda mer av dersom denne situasjonen varer lenge. 

Her er en lenke til brevet: http://www.nfunorge.org/Fylkes-og-lokallag/Oslo/Oslo-fylkeslag/Oslo-Fylkeslag/Nyheter/brev-til-byradsleder-raymond-johansen/?fbclid=IwAR1BF2N6iNYjBaXHWUw9T5loYlyF8ZL_ACisRnzC6s10MeCjj0eoMVG8Dqs 

Med bakgrunn i dette brevet, innspill fra flere av våre medlemmer mm har jeg også hatt en samtale med byråden for Helse og innbyggertjenester (bydelene) Robert Steen. Han lover å følge opp så godt som det er mulig i denne krevende situasjonen. 

Byråden gjorde meg også oppmerksom på informasjon som er gitt ut av NAKU med tanke på utviklingshemmede og koronasituasjonen. Dette har vi lagt ut på vår hjemmeside og på Facebook, men jeg legger dette også ved som lenke her: https://naku.no/personer-med-utviklingshemming-og-koronavirus 

NAKU skriv om rettigheter mm.

Som dere ser er det fem ulike kapitler; smitteverntiltak, hvordan snakke med utviklingshemmede om coronasituasjonen, organisering og ledelse, pårørende og kompetanse hos ansatte i tjenestene. 

Det er sikkert noen som finner mangler ved disse kapitlene, personlig synes jeg det er mye god informasjon. 

Så er det slik at alt ikke fungerer slik retningslinjer og anbefalinger tilsier. Det kan være mange grunner til det.  

Jeg anbefaler at en følger rådene som er gitt i NAKU- skrivet om å ta opp det som ikke fungerer med boligens ledelse for de som bor i bofellesskap eller med bydelens ansvarlige for tjenestene.


Flere melder fra om at de -av forskjellige årsaker -har tatt sine barn/ voksne hjem fra bofellesskap, avlastningstilbud mm. Det samme gjelder her, ta kontakt med bydel eller ledelse for tiltakene dersom dette blir for vanskelig å håndtere.


I den grad vi i styret har kapasitet til det vil vi bidra til å hjelpe dere dersom dere ikke når fram - likepersonsarbeid er endel av det tilbudet vi ønsker å gi til våre medlemmer.

Som medlem i NFU har du også krav på hjelp fra våre jurister. 

Når en ikke fram lokalt og det oppleves som usaklig, kan vi hjelpe til og bringe saker inn for overordnet nivå, dvs Byrådet/ Oslo kommune. 

Økonomiske ytelser

NFU - Oslo får også spørsmål rundt økonomiske forhold (omsorgspenger, satser og kriterier), BPA-timer som ikke blir brukt av assistenter mm. 

I forhold til BPA, er det åpning for at nærstående kan gå inn i ordningen som assistent eller tilkallingsassistent. Vi vet at praksis er ulik i de ulike bydelene. Ta kontakt med din bydel for å få tatt i bruk denne muligheten, dersom det er aktuelt. Her er en lenke til Rundskrivet om BPA: https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf. Bruk av nærstående i BPA-ordninger er omtalt på side 8, avsnitt 2. 

I forhold til omsorgsstønad åpner dagens ordning for at privatpersoner kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som er nødvendig på den måten at kommunen ellers hadde måttet ta seg av dette. I den situasjonen vi er i nå kan våre medlemmer søke om omsorgsstønad for ekstraordinær omsorg. Se lenkene:  

https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/helse--og-omsorgstjenester/rett-til-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/rett-til-omsorgsstonad/ og https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/nedsatt-funksjonsevne/omsorgsstonad/#gref 

Som samfunn står vi i en særdeles krevende situasjon. Få opplever den ideelle situasjon nå om dagen. Som forbund vil vi gjøre vårt for å lette situasjonen for våre medlemmer.

Gi oss innspill, ta kontakt og ikke minst; opplever dere at situasjonen er veldig vanskelig, ta dette opp med bydel, ledelse i bolig, dagsenter og andre som har ansvar for tjenester til våre. 

Ta vare på 🌹 

Vennlig hilsen

Gerd Liv Valla

 

Det er en krevende situasjon for mange av våre medlemmer. På vegne av NFU Oslo oppfordrer jeg igjen: Ta opp vanskelige situasjoner med bydel, ledelse i bolig, dagsenter, barnehage, skole. Meld inn til oss i NFU; det er viktig for oss å vite hva som skjer ute blant våre medlemmer hvis vi skal kunne gjøre en jobb for dere. 

Og kjære medlemmer; har dere positive erfaringer er det fint å få inn også de. Mange har meldt fra om slike, det gjør godt å høre og er viktige tilbakemeldinger til de mange som står på døgnet rundt for å avhjelpe denne krisen.

NFU Oslo fylkeslag v/ Gerd Liv Valla Postadresse: Postboks 8954 Youngstorget  0028  Oslo Besøksadresse: Youngstorget 2 B, 7 etg Oslo Telefon: 22 39 60 50,  40 03 83 38 Faks: 22 39 60 50 E-post: oslofylkeslag@nfunorge.org
Ingen aktiviteter funnet