UDI, Justis- og beredskapsdepartementet

Stuer bort flyktninger med utviklingshemning

Flyktninger med utviklingshemning med oppholdstillatelse, men som ingen kommuner vil ha, skal stues bort i en privat omsorgsbedrift på Toten.

Kommuner som bosetter flyktninger, får et solid tilskudd fra staten. Men beløpet er åpenbart for lite til at kommuner ønsker å bosette personer med utviklingshemning, svak helse og store bistandsbehov.

NFU fikk en henvendelse om en flyktning med utviklingshemning som har bodd i Norge i 18 år. På grunn av mannens kognitive, helsemessige og språklige funksjonsnivå, har mannen ingen kjente, foruten en bror og tjenesteyterne som har bistått mannen i 17 år.

Nå har UDI inngått avtale med det private omsorgsfirmaet Ecura. Mannen skal sendes fra Trøndelag til Toten, hvor UDI planlegge å samle "ikke bosatte" flyktninger med utviklingshemning.

Mannen ble også forsøkt flyttet i 2018, men det ble stoppet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av hensyn til mannens helse.

Det er forsåelig at UDI har problemer med å få bosatt dem ingen kommuner vil ha. Det er uheldig at kommunene har slike holdninger, men det er uforståelig at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har evnet å legge forholdene tilrette slik at også flyktninger med utviklingshemning kan bosettes.

Jens Petter Gitlesen

26 januar 2022