Likepersonsarbeid og rapportering

Med likepersonsarbeid menes overføring av personlig erfaring mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Arbeidet skal være organisert og skal være til hjelp, støtte og veiledning partene imellom. Normalt vil den som overfører erfaringer har lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Erfaringene kan dreie seg om reaksjoner i forbindelse med en funksjonsnedsettelse eller hvordan en kan mestre en hverdag med nedsatt funksjonsevne. Likepersonsarbeid skal være frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper. 

Her finner du en oversikt over likepersoner i NFU 

Nye retningslinjer for likepersonsaktivitet og rapportering i NFU

I forbindelse med at Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (BUFdir) har innført nytt regelverk for driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner har NFU innført nye rutiner for gjennomføring og rapportering av vår likepersonsaktivitet. Jo flere likepersonsaktiviteter vi klarer å utføre og innrapportere, jo mer vil NFU få tildelt i driftstilskudd påfølgende år. De to tidligere ordningene om driftstilskudd og likemannstilskudd slått sammen til én ordning. NFU vil gjennom denne ordningen få tildelt en gitt poengsum/kronebeløp bl.a. basert på gjennomførte dager med likepersonsaktiviteter og likepersonsbesøk. Selve søknaden om driftstilskudd til BUFdir sendes inn av NFU sentralt, men som grunnlag for søknaden, trenger vi innrapportering fra fylkes- og lokallag på den likepersonsaktiviteten som er foregått lokalt.

De nye retningslinjene for gjennomføring og rapportering av likepersonsaktvitet i NFU finner du her.  Der finnes informasjon om likepersonsaktiviteten i NFU, hvordan denne kan finansieres, gjennomføres og innrapporteres til NFU sentralt. Alle fylkes- og lokallag må sette seg godt inn i ordningen og merke seg rapporteringsfristen for utført likemannsakvititet er 1. mai.  Det er opp til dere om dere vil rapportere inn aktivitetene til NFU sentralt løpende eller om dere vil gjøre det samlet innen fristen. 

Likepersonsaktiviteter er en tidsavgrenset temabasert aktivitet som ikke utelukkende har et rekreasjonelt formål. Det er en forutsetning at aktiviteten ledes av en likeperson, med unntak av opplæringskurs for likepersoner. Likepersonsaktivitet er f.eks. samtalegrupper, oppsøkende aktivitet (f.eks. besøkstjenester), kurs og aktivitetsgrupper. 

Dokumentasjon av likepersonsaktiviteter kreves program og/eller beskrivelse av aktiviteten slik den ble gjennomført. Det må stå dato for aktivitetene, og oversikten må ha navn og kontaktperson på den personen som har ledet den enkelte aktiviteten. 

I følge de siste endringene i regelverket skal likepersonsbesøk ikke lenger rapporteres på eget skjema, men man kan benytte samme skjema som for likepersonsaktiviteter. Det skilles heller ikke lenger mellom ordinære og arbeidsrettede likepersonsaktiviteter. 

Rapporteringsskjema for likepersonsaktiviteter/ likepersonsbesøk finner du her (excel format)

Rapporteringsskjema for likepersonsaktiviteter/ likepersonsbesøk - (web skjema)

Dersom webskjemaet benyttes, må det også fylles ut et skjema pr tiltak, som så sendes direkte til NFU sentralt. I regelverket for gjennomføring og rapportering av likepersonsarbeid i NFU vil du finne nærmere informasjon om rapporteringen. Eventuelle spørsmål kan rettes til NFU sentralt ved Ann-Elisabeth Grønnhaug, tlf. 22 39 60 69.

Lenke til heftet Å være i samme båt. Her står det mer utfyllende om likemannsarbeid

Tips noen om siden