Foto av Anna Ljunggren (Ap)

Saksordfører Anna Ljunggren (Ap)

Vold i nære relasjoner

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om vold i nære relasjoner. NFU er svært fornøyd med at Regjeringen har definert relasjonen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker som en nær relasjon. I dag var det høring om stortingsmeldingen.

Juridisk rådgiver Krisine Vierli representerte NFU under høringen. NFU tok opp følgende forhold:

 1. At det er positivt at stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner følges opp i stortingsmeldingen om levekårene for mennesker med utviklingshemning. Men det er uheldig om oppfølgingen av temaet vold i nære relasjoner kun skal behandles og følges opp i den kommende st.meld om levekårene for personer med utviklingshemming. Særlig fordi det er uvisst hvordan og i hvilken grad det som kommer frem i meldingen blir fulgt opp.
 2. At vi savnet at også voksne med utviklingshemmede er tatt med i evalueringen av barnehuset. Særlig fordi vi vet det er får personer med utviklingshemming som blir avhørt på barnehuset, samt at rapporten fra Justis- og beredskapsdepartementet om avhør av særlige sårbare personer i straffesaker avdekker et behov for mer kompetanse på avhør av personer med utviklingshemming.

Saksordfører Anna Ljunggren (Ap)

Saksordfører Anna Ljunggren (Ap)

NFU fikk tre spørsmål fra komiteen:

 1. Hvilke to ting vil vi ha inn i meldingen?
  Krav om varslingssystemer og rutiner for kommunene, og mer behovet for mer kunnskap /forskning på dette området
 2. Hva vet vi om demente som blir utsatt for overgrep?
  Noe av vårt problem er at mennesker som blir utsatt for overgrep sjeldent får gitt beskjed, og dermed heller ikke kontakter oss
 3. Hvordan opplever vi at kommunene fører kontroll med at tjenesteyterne ikke har andre hensikter ved å begynne å arbeide med utviklingshemmede?
  De fører kontroll i dag, men vi er også veldig opptatt av hva man gjør i etterkant dersom man oppdager at en tjenesteyter utnytter sin posisjon.

Det at saksordfører Anna Ljunggren (Ap) var blant spørsmålsstillerne, er utvilsomt et positivt tegn. Anna Ljunggren (Ap) er godt opplyst om saken og det er god grunn til å tro at innstillingen kan bli slik at de fleste blir fornøyde.

Stortingsmeldingen finner en på regjeringens nettsider

Jens Petter Gitlesen

17 april 2013

Tips noen om siden