Foto av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Tilbake på dagsorden

Inga Marte Thorkildsen presenterte 21. juni stortingsmeldinga Frihet og Likeverd – Om mennesker med utviklingshemning. Likestillingsministeren la vekt på at personer som har en utviklingshemning, må omtales og behandles som individer og ikke som gruppe.

I Stortingsmelding nr 45 går det fram at få personer med utviklingshemning befinner seg i det ordinære arbeidslivet selv om dette har vært et politisk mål siden 1950-tallet. Nesten halvparten tilbringer dagen på kommunale aktivitetssentra. Om lag 35 prosent arbeider på en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid). Overgangen til det ordinære arbeidslivet er svært lav (mellom en og to prosent).

Et annet satsningsområde er kompetanseheving, både for ansatte som arbeider i sektoren, for ansatte i Nav og ansatte på barnehusene. Inga Marte Thorkildsen trakk også fram rettsikkerhet og økt deltakelse i politiske prosesser som viktige områder for forbedringer.

– Vold og seksuelle overgrep har til nå vært underkommunisert, mener statsråden.

 

Jens Petter Gitlesen

24 juni 2013

Tips noen om siden