Partileder Audun Lysbakken taler til landsmøtet

FOTO: Holien Mo

SV-Landsmøtet

NFU er takknemlig for å ha blitt involvert i utarbeidelsen av forslaget til SV sitt partiprogram, et program som inneholder mye positivt.

SV har en svært prisverdig tradisjon med å involvere organisasjonene i utarbeidelsen av forslaget til partiprogram. NFU er både blitt involvert og hørt i utarbeidelsen av forslaget til partiprogram. Det aller meste som står i programmet, er positivt, sett fra NFU sitt ståsted. Med litt velvillig tolkning, kan vi si at alle punktene med relevans for NFU er positive.

Noen viktige forhold er ikke nevnt eksplisitt i programforslaget:

 • Ratifisering av tilleggsprotokollen til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser slik at en får individuell klagerett på konvensjonsbrudd.
 • Den inkluderende fellesskolen gis stor plass, men tiltakene mot segregeringen er ikke klart uttrykket i programmet.
 • Likestilling har fått stor plass i programforslaget, men begrepet er først og fremst knyttet til likestilling mellom kjønnene. Likestillingsbegrepet knyttes i liten grad til funksjonsnedsettelser.

 

Det er gledelig at mennesker med utviklingshemning er gitt spesiell oppmerksomhet både for å hindre ytterligere fremvekst av kommunale institusjoner og for å sikre mennesker med utviklingshemning et menigsfullt dagtilbud. Fra programforslaget kan en lese at SV vil:

 • Å sikre at mennesker med utviklingshemming får reell mulighet til selv å velge hvordan og med hvem de vil bo, Husbanken må bare gi tilskudd til prosjekter som ikke fører til nye store institusjoner (Linje 2251 til 2253)
 • At retten til et dagtilbud for mennesker med utviklingshemming sikres, fortrinnsvis gjennom arbeid (Linje 3224)

 

Innen fosterdiagnostikk og tidlig ultralyd, foreslår SV å forby blodprøver som har som siktemål å avdekke kromosomavvik hos fosteret. Kommersielle tester for å avdekke fosterets DNA foreslås forbudt. Tidlig ultralyd foreslås å etableres som et tilbud til alle gravide.

Det var innsendt to forslag til landsmøteuttalelser om fosterdiagnostikk og tidlig ultralyd (se forslag U28 og U30, side 41-44). Redaksjonskomiteen bestemte at ingen av forslagene skulle behandles av landsmøtet.

 • Det ene forslaget (U30, side 43) innebar en viss åpning for tidlig ultralyd, men en restriktiv holdning overfor fosterdiagnostikk, bevaring av dagens abortlov og utbygging av svangerskapsomsorgen. Uttalelsen ligger nært opp til forslaget til arbeidsprogram og var innsendt av en markante SV-politikere.
 • Det andre forslaget til uttalelse, var tragisk lesning (U28, se side 41). En skal ha forståelse og respekt for dem som har et annet syn enn NFU. Det er likevel vanskelig å forstå de forkjemperne for selektiv abort som overhode ikke er villig til å erkjenne at systematisk jakt på avvik hos fosteret kan ha virkninger ut over kvinnen. Når uttalelsen har utsagn som "Vi kan ikke pålegge kvinner å være fødemaskiner for å realisere visjonen om mangfoldsamfunnet", kan vi først og fremst være glade for redaksjonskomiteens beslutning. 

 

For mennesker med utviklingshemning er de mest relevante punktene i programforslaget:

Arbeidsliv

 • At unge med uføretrygd gis rett til arbeidsmarkedstiltak (linje 760)
 • At ordningen med varig tilrettelagt arbeid har nok plasser til at alle som trenger det får plass og at flere får arbeid i ordinære virksomheter (linje 771 og 772)
 • At ordningen med lønnstilskudd økes for å gi flere mulighet til arbeid (Linje 773)
 • Å utvide jobbstrategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne med nye virkemidler for å øke deltagelsen i arbeidslivet (Linje 774 og 775)
 • At ordninger som arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter, servicehunder, tolketjenesten og lese- og sekretærhjelpsordningen er varige og gis nok kapasitet til å sikre at de som kan jobbe får jobbe (Linjene 776, 777, 778)
 • At det offentlige går foran gjennom å innføre trainee-ordninger og læreplasser for folk med nedsatt funksjonsevne (Linje 779 og 780)
 • At det lages en egen strategi for arbeid for sosialt vanskeligstilte, for å gi flere muligheten til å komme i arbeid (Linje 781 og 782)
 • At statlige innkjøpsordninger innebærer krav om universell utforming og inkludering av folk med nedsatt funksjonsevne for å vinne kontrakter (Linje 783 og 784)
 • Å utvide ordningen med tilskudd til tilrettelegging for folk som har behov for det (Linje 785)
 • At arbeids- og velferdsetaten utvikler mer kompetanse på arbeidslivet gjennom tettere kontakt med arbeids- og næringsliv og andre relevante parter (Linje 786 og 787)
 • At retten til et dagtilbud for mennesker med utviklingshemming sikres, fortrinnsvis gjennom arbeid (Linje 3224)

 

Rettsituasjonen med omsorgstjenester

 • At fylkesmannens kompetanse til å overprøve kommunal skjønnsutøvelse i vedtak om omsorgstjenester skal følge forvaltningslovens standardbestemmelser og ikke være spesielt  innskrenket som i dag (Linje 2001 til 2003).

 

Boligpolitikk

 • Å lovfeste kommunenes ansvar for hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet  (Linje 2247)
 • Å sikre at mennesker med utviklingshemming får reell mulighet til selv å velge hvordan og med hvem de vil bo, Husbanken må bare gi tilskudd til prosjekter som ikke fører til nye store institusjoner (Linje 2251 til 2253)

 

Fosterdiagnostikk og tidlig ultralyd

 • At blodprøver som har som mål å avdekke genetiske egenskaper hos fosteret forbys (Linje 2668)
 • Et offentlig tilbud om tidlig ultralyd. Svangerskapsomsorgen skal gi ekstra oppfølging til foreldre, og sørge for god informasjon om tilbudet før de velger det. Dersom ultralyd avdekker avvik skal ekstra svangerskapsomsorg gis (Linje 2669 til 2671)
 • Hindre at det utvikler seg et kommersielt marked for DNA-analyser knyttet til helse  (Linje 2672)

 

Sikring av likestilling

 • En tilskuddsordning for å styrke arbeidet med rettighetsinformasjon i regi av frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer (Linje 3182 og 3183)
 • Et forbud mot sammensatt diskriminering slik at diskriminering i skjæringspunktet mellom for eksempel kjønn og funksjonsnedsettelse eller kjønn og etnisitet blir forbudt i henhold til likestillingsloven (Linje 3184 til 3186)

 

Idrett

 • At mennesker med nedsatt funksjonsevne gis likeverdig mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet gjennom å oppheve 26-årsgrensen for å få støtte til aktivitetshjelpemidler  (Linje 3751 og 3752)

 

av Jens Petter Gitlesen

16 mars 2013

Tips noen om siden