Regjeringen styrker arbeidsmarkedstiltakene

Stortingsmeldingen «Flere i arbeid» varsler en sterk satsning på arbeidsmarkedstiltak. Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (Ap) presenterte nylig stortingsmeldingen på Nordnes Verksteder AS.

– Dette er en veldig god nyhet for oss i NFU og de mange utviklingshemmede som ønsker en jobb å gå til. Mange vekstbedrifter rundt om i landet har ventelister. Mange med utviklingshemning kan også arbeide i ordinære bedrifter. Nå vil det endelig skje noe, sier NFUs landsstyremedlem Oscar Eide som også er styreleder i vekstbedriften Trigger AS.

Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (Ap) er medlem av stortingets Arbeids- og sosialkomite. Hun har i lang tid vært opptatt av levekårene til mennesker med funksjonsnedsettelser, ikke minst muligheten til å delta i et inkluderende arbeidsliv. NFU har hatt en åpen og god dialog med Tove Linnea Brandvik gjennom hele stortingsperioden.

 

–Brofoss utvalget har vært et grunnlag for vår jobbing med stortingsmeldingen. Som kjent kom utvalget med en delt innstilling som alle inneholdt positive forslag. Flere tiltaksplasser er sentralt i stortingsmeldingen, økt bruk av ordinært arbeidsliv. Fremdeles vil det være slik at for skjermet sektor vil tiltakene være i regi av ikkekommersielle aktører. Det skal være sterkere føringer og krav til kvalitet, økt bruk av lønnstilskudd, tidligere innsats og tettere oppfølging. Det er viktig for regjeringen å bygge videre på den kompetansen som allerede finnes, sier Tove Linnea Brandvik.

 

Foto fra Tove Linnea Brandvik sitt besøk på Nordnes Verksteder AS

Foto fra besøket på Nordnes Verksteder AS. Tove Linnea Brandvik sitter ved bordet og samtaler med to ansatte. Stående ved side av bordet er, fra venstre, Eigil Knutsen (Ap), Oscar Eide (NFU) og Ralph von Minden, daglig leder ved Nordnes verksteder AS.


Stortingsmeldingen inneholder mye positivt, men lite konkret. En kan ikke lese hvor mange tiltaksplasser som vil komme eller når de vil komme.

 

– En stortingsmelding er et forslag fra regjeringen til stortinget, den vil følges opp av en stortingsbehandling hvor stortinget gjør de endelige vedtakene, budsjett messige konsekver vil bli behandlet i budsjettet og eventuelle lovendringer kommer etter lovforslag fra regeringen og behandles endelig av stortinget, sier Tove Linna Brandvik.

 

Noen vil trolig hevde at regjeringen i disse valgkamptider først og fremst serverer valgflesk. Hvorfor kommer stortingsmeldingen nå rett før valget?

– Området har vært prioritert både fra Regjeringen og Stortinget i hele stortingsperioden. Dette er et omfattende område med svært mange og ulike tiltak, og mange og ulike problemer for de som har behov for bistand for å beholde eller komme inn i arbeid. Meldingen har derfor tatt tid å utarbeide. Vi har brukt tiden til å ha tett kontakt med de ulike aktørene, interesseorganisasjonene og forskningsmiljø for å få en solid og godt forankret melding. Involvering av de ulike aktørene tar nødvendigvis tid men har bidratt til en sterk og solid melding.

 

Vil i den sammenheng takke NFU for deltagelse og aktivt arbeid for å gi oss gode faglige innspill.

Samtaler, tett og hyppig kontakt og alltid positiv respons for å bidra inn med vurderinger og forslag bringer politikken videre, svarer Tove Linnea Brandvik.

 

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har utrettelig arbeidet for å sikre et godt arbeidstilbud til personer med utviklingshemning. Karin Andersen er svært fornøyd med regjeringens varslede tiltak.

 

Foto av stortingsrepresentant Karin Andersen

Stortingsrepresentant Karin Andersen som også er SV sin representant i arbeids- og sosialkomiteen.

 

Vi i SV er glade for at vi har sikret enighet om flere tiltaksplasser, vi har stoppet ønsket om mer anbud og kommersialisering og vi øker bruken av lønnstilskudd for folk som har fått uføretrygd sånn at flere kan være litt i arbeid, sier Karin Andersen i en kommentar til regjeringens satsning.

 

I følge stortingsmeldingen vil satsingen på arbeidsmarkedstiltak blant annet omfatte:

  • øke antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne
  • øke bruken av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena gjennom blant annet å utvikle bedre oppfølgingstjenester, og ved at godkjente tiltaksarrangører i enda større grad enn i dag bruker ordinært arbeidsliv som tiltaksarena sette i gang forsøk og gjennomgå regelverket for å forenkle og gjøre tiltakene bedre.
  • arbeide for å trekke inn flere arbeidsgivere og ideelle organisasjoner i tiltaksarbeidet
  • styrke kvaliteten i de arbeidsrettede tiltakene gjennom blant annet å forbedre arbeids- og velferdsforvaltningens oppfølgings- og kontrollarbeid overfor tiltaksleverandørene
  • ta initiativ til mer forskningsbasert kunnskap om tiltaksbruk for personer med nedsatt arbeidsevne
  • styrke statistikkgrunnlaget for personer med nedsatt arbeidsevne og nedsatt funksjonsevne

Forslagene synes ikke å være partipolitisk kontroversielle. Ingen partier er mot å bedre arbeidsdeltakelsen blant personer med funksjonsnedsettelser. Det er all grunn til å forvente at eventuell kritikk av regjeringens forslag vil gå på at de foreslåtte tiltakene kommer sent, er for uklare eller for lite omfattende. Uavhengig av sammensetningen av det neste stortinget, kan vi regne med at arbeidsfeltet vil bli styrket gjennom behandlingen av stortingsmeldingen. Den første anledningen til å konkretisere tiltakene kommer i høstens statsbudsjett. En bør forvente at statsbudsjettet for 2014 gjenspeiler noe av viljen til å satse.

Stortingsmeldingen med omtaler finner en på regjeringens nettsider.

Jens Petter Gitlesen

12 august 2013

Tips noen om siden