Foto av stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Karin Andersen oppfordrer til dugnad

- Jeg håper mange vil delta i den dugnaden som skal til for å danne grunnlaget for stortingsmeldingen som skal komme, skriver Karin Andersen (SV) om høringsnotatet om utviklingshemmedes levekår.

Den alltid like aktive stortingsrepresentanten, Karin Andersen (SV), omtaler høringsnotatet om utviklinghemmedes levekår på sin blogg. Karin Andersen har åpenbart satt seg inn i både utredningen og stortingsmeldingen som lå til grunn for reformen og oppfordrer til dugnad for å beskrive og å forbedre levekårene til mennesker med utviklingshemning. Stortingsrepresentanten begrunner oppfordringen med:

"Det er viktig fordi det er selve friheten til tusenvis av norske borgere det handler om."

Høringsnotatet baserer seg på en faktarapport som er utarbeidet av Bufdir. De aktuelle departementene og deres direktoratet har hatt ansvaret for utarbeidelsen på sine respektive felter. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for koordineringen av arbeidet.

Tidspress har trolig ført til at viktige forhold er uteglemt fra høringsnotatet. Forhold kan være feil-, skjevt- eller uheldig beskrevet. Det er derfor viktig med innspill for å gi et mest mulig korrekt bilde av dagens situasjon når det gjelder levekårene til mennesker med. Lokallag, fylkeslag og medlemmer oppfordres til å komme med innspill. I denne omgangen trengs innspill til hvordan levekårene for mennesker med utviklingshemmede er. Innspillene bør helst bygge på dokumentasjon, men om en ikke kjenner til dokumentasjon, kan det være at NFU sentralt kjenner til dette.

Innspill kan sendes til NFU sin administrasjon eller til jpg@nfunorge.org.

NFU takker Karin Andersen for hennes fokus på livsvilkårene til mennesker med utviklingshemning og hennes arbeid for en politikk som sikrer reformens målsetninger.

Lenker


Jens Petter Gitlesen

24 mars 2013

Tips noen om siden