Folldal kommune bryter loven

Tilsyn med helse- og omsorgstjenestene i Folldal kommune viser at disse ikke oppfyller lovens krav.

Avvik 1

Folldal kommune har ikke et system som sikrer forsvarlig tildeling, evaluering og fornyelse av vedtak om tjenester.

  1. Det er flere vedtak hvor det ikke er tydelig spesifisert hvilke tjenester som skal gis og i hvilket omfang. Det er ikke angitt hvordan tjenester skal evalueres og vedtak fornyes.  
  2. Det er ikke saksbehandlingsrutiner på dette området, eller rutine for evaluering av vedtak om tjenester. Det er ikke fast praksis å involvere hjelpeverge og/eller pårørende når vedtak om tjenester fattes eller evalueres.
  3. Kommunens eget kartleggingsverktøy (vurderingsskjema) benyttes bare delvis. Det er ingen fast framgangsmåte for kartlegging av tjenestebehov.
  4. Det er ulike oppfatninger blant de ansatte hvorvidt mål og tiltak for den enkelte tjenestemottaker skal følges konsekvent.  
  5. Det benyttes ulike systemer for journalføring. Det er ingen rutine eller omforent praksis for journalføringen, blant annet hva som skal journalføres.
  6. Det er ingen systematisk opplæring av nyansatte, og det er ingen kjente og brukte stillingsbeskrivelser i tjenesten.
  7. Kommunen har ikke fanget opp ovennevnte mangler, og ikke gjort nødvendige endringer.

 

Avvik 2

Folldal kommune har ikke et system som sikrer forsvarlig opplæring, veiledning og oppfølging ved gjennomføring av tvangstiltak etter kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

  1. Det er ikke utarbeidet plan for opplæring, veiledning og oppfølging av ansatte som skal gjennomføre tvangstiltak som nevnt ovenfor.
  2. Kommunen har ikke fanget opp ovennevnte mangler, og det er ikke gjort nødvendige endringer.

Les tilsynsrapporten på Helsetilsynets nettsider

 

Jens Petter Gitlesen

12 juni 2013

Tips noen om siden