Fotografi av stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp)

Etterlyser sanksjoner

Våren 2011 lovet daværende justisminister Knut Storberget å vurdere å innføre sanksjonsmuligheter overfor kommuner som ikke ga innbyggerne deres lovmessige rettigheter. Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) etterlyser nå justisministerens vurderinger.

Høsten 2010 presenterte TV2 en serie av saker hvor mennesker med funksjonsnedsettelser ikke fikk sine lovfestede rettigheter av kommunene. Robert Eriksson (Frp), Bent Høie (H), Trine Skei Grande (V) og Per Sandberg (Frp) fremmet et privat forslag om en helhetlig gjennomgang av situasjonen hvor det også ble vurdert å gi tilsynsorganet sanksjonsmidler overfor kommuner som ikke fulgte lovverket.

 

Fra justiskomiteens innstilling, kan en blant annet lese:

 

«Komiteen er enig i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sin uttalelse i forbindelse med høringen, der de påpeker at når Stortinget gjennom lov pålegger kommunene oppgaver, så er det nødvendig å kontrollere og sikre at kommunene oppfyller disse oppgavene. På dette området bør en se på ulike kontrollmekanismer, herunder blant annet internkontrollsystemer med avviksmeldinger i tillegg til statlig tilsyn. »

 

«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mener det også bør vurderes om Helsetilsynet og Fylkesmannen, som er de relevante tilsynsmyndigheter, bør gis sanksjonsmyndighet slik FFO og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) etterlyser. Dette vil hovedsakelig gjelde rettigheter som følger av lov om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven) og lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Når kommunene er gitt kommunalt selvstyre samtidig som enkeltindivider er gitt rettigheter, er det viktig at det finnes kontrollmekanismer og klageordninger som sikrer og påser at reglene følges, slik Stortinget har vedtatt.»

 

Etter at innstillingen ble debattert i Stortinget den 12. april 2011, har vi ikke hørt mer om saken eller justisdepartementets vurderinger. Det er svært positivt at stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) etterlyser saken.

 

 

Jens Petter Gitlesen

23 juni 2013

Tips noen om siden