Illustrasjon av pengefelle

Ber om vurdering av momskompensasjon

Stortingets finanskomité ber departementet vurdere regelverket for momskompensasjon. Ordningen stimulerer til institusjonsbygging.

I et privat lovforslag ble det foreslått å innføre momskompensasjon til private som bygger boliger for mennesker med utviklingshemning. NFU er svært kritisk til ordningen med momskompensasjon. Ordningen ble innført for å forhindre at mervedriavgiften skulle stimulere til en oppblåsning av kommunal egenproduksjon.

Kommunene selger ikke noe, derfor kan de heller ikke skrive av momsen som de betaler for varer og tjenester, men kommunene kan unngå momsbelastningen ved selv å produsere varer og tjenester. Siktemålet med momsen er å sikre staten skatteinntekter. Generelt gis det ikke momskompensasjon på bygg og eiendom. Unntaket er boliger spesielt tilpasset helse- og omsorgstjenester. I praksis medfører ordningen at kommunen får 25% rabatt på bygging av institusjonslignende boliger. Bygger kommunen boliger i samsvar med reformens målsetninger, er det ingen momskompensasjon å få.

Endelig har flertallet i stortingets finanskomité tatt tak i saken og kommer med merknadene:

«Flertallet viser også til at Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har foreslått at kompensasjonsloven bør endres slik at det ikke lenger gis kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til boliger med helseformål eller sosiale formål som er beregnet på å være permanente hjem. NFUs begrunnelse er at kompensasjonsordningen bidrar til en overinvestering i kommunale boliger med helse- og sosiale formål (institusjonslignende kompleks), da sett opp mot uttalte politiske målsetninger om at mennesker med utviklingshemning i størst mulig grad skal ha ordinære hjem i en ordinær bebyggelse.

Flertallet vil be Finansdepartementet vurdere innspillet fra NFU og om av­grensningene av kompensasjonsordningen på dette området er hensiktsmessige ut fra formålet. Flertallet vil vise til det pågående arbeidet med å vurdere utvidet avgiftsplikt på fast eiendom, og at en eventuell utvidelse av avgiftsplikten kan få konsekvenser også for omfanget av merverdiavgiftskompensasjonsordningen på området fast eiendom. Flertallet viser til at en eventuell utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på fast eiendom, trolig vil ha konsekvenser for merverdiavgiftskompensasjonsordningen.»

 

NFU takker flertallet i finanskomiteen og håper dette er begynnelsen til slutt på subsidieringen av institusjonsbygging.

 

 

Jens Petter Gitlesen

8 juni 2013

Tips noen om siden