God politisk debatt i Bærum

Mandag 17. april stilte alle de 10 politiske partiene i Bærum til debatt i Kunnskapssenteret i Sandvika. Dette for å diskutere situasjonen for innbyggere med funksjonshemming i kommunen.
Debatten ble ledet av Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Tom Tvedt, og nærmere 100 interesserte tilhørere hadde tatt turen. 

Temaer for debatten var blant annet skole og utdanning, bosituasjon, kommunens praksis med gjengs leie, manglende oppussing av kommunale utleieboliger, og fritids- og ferietilbud for personer med utviklingshemming.

De ledende posisjonspartiene kunne ikke love å bygge mindre boenheter til personer med utviklingshemming, noe som er sterkt ønsket av NFU og i tråd med konvensjonen for funksjonshemmede og nasjonale føringer. De signaliserte at de minst ville opprettholde dagens nivå, mens flere av opposisjonspartiene ønsket å bygge mindre enheter for å unngå institusjonalisering. Opposisjonspartiene med AP i spissen ønsket også å redusere gjengs leie. Husleien utgjør pr. i dag en stor del av det mange personer med utviklingshemming får utbetalt i måneden, selv om leilighetene ikke vedlikeholdes.

For å sikre tilstrekkelig personlig assistanse og individuelle tjenester trengs det flere ressurser. Høyre og FrP mente at Bærum leverte forsvarlige tjenester slik det var nå, selv om NFU får mange bekymringsmeldinger om manglende oppfølging.

Når det gjaldt skole, var det ingen umiddelbare løsninger på hvordan Bærum kunne få en mer inkluderende nærskole for funksjonshemmede elever. De fleste partiene ønsket å styrke ressursene til Haug, eller ressurssenteret på Haug som et alternativ som igjen kunne støtte nærskolene. Ellers var det få innspill på hvordan en kunne styrke kompetansen i kommunen for å gi et godt skoletilbud i nærmiljøet der den enkelte bor, selv om det var forståelse for at dette er viktig.

Arbeid var også et tema. Her ble partiene spurt konkret om hva de kunne gjøre for å skaffe flere arbeidsplasser, og anbudspraksisen som har ført til at Bærum Arbeidssenter har mistet arbeidsoppgaver ble diskutert spesielt. Her fulgte innspillene de partipolitiske skillelinjene, selv om alle var enige om at det offentlige og kommunen måtte ta et større ansvar for å skaffe arbeid til gruppen.

Det var heller ingen umiddelbare løsninger på hvordan kommunen kunne legge til et rette for et ferietilbud for de som mottar kommunale tjenester. Alle partiene ønsket å finne løsninger på dette, og det jobbes med saken i kommunen.

MDG var spesielt opptatt av å styrke BPA-ordningen, og Rødt mente at Bærum bør innføre en eiendomsskatt etter modell av Oslo for å skaffe flere inntekter til kommunen for å møte innbyggernes behov.

Henriette Hvarnes Hansen som selv har en utviklingshemming og er leder av erfaringsutvalget i NFU, oppsummerte debatten med at politikerne i Bærum etter hennes mening var alt for lite opptatt av inkludering i skole, utdanning og på de andre områdene som ble diskutert.

Dette var nok flere enige i, og oppsummert var det en god debatt hvor mange viktige temaer ble belyst.

Tips noen om siden