Midler fra arv

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Oslo fylkeslag, har mottatt en testamentgave pålydende kr 564 405,99. I samsvar med styrevedtak den 30. mai 2011, settes beløpet inn på en høyrentekonto. Inntil styret i Oslo fylkeslag vedtar endringer skal følgende statutter gjelde:

Pkt 1
Tildeling av midler skal begrenses til renteavkastning foregående år.  Tildeling vedtas i styremøte i perioden februar/mars. En eller flere søkere kan få tildelt midler.

Hvis styret mottar søknad til et særdeles viktig tiltak kan midler tildeles utover beløpet som fremkommer av første avsnitt. En slik tildeling krever et enstemmig vedtak av styret.

Pkt 2
Aktuelle søkere kan være lokallag eller enkeltmedlemmer av NFU i Oslo. Type annonsering av muligheten for å motta midler avgjøres av styret.

Pkt 3
Midlene skal brukes til tiltak som skaper aktiviteter som kommer mennesker med utviklingshemning direkte til gode. Dette kan f eks være kurs- og studiearbeid.

Pkt 4
Søknaden skal inneholde et budsjett for tiltaket som skal finansieres. Midlene fra gaven skal ikke utgjøre mer enn 50 % av de totale kostnadene, ikke medregnet administrasjonskostnader.

Pkt 5
Mottaker av midler forplikter seg til å sende en rapport med evaluering av tiltaket sammen med et regnskap. Rapporten skal sendes styret senest tre måneder etter avsluttet tiltak.

Manglende rapportering innen fristen medfører at søker ikke kan motta fremtidig støtte.

Styret kan imidlertid i særskilte tilfeller gi dispensasjon i forhold til fristen på tre måneder,

Pkt 6
Ved oppløsning av Oslo fylkeslag skal gaven overføres til NFU sentralt.

Tips noen om siden