Ila

Sviket mot kriminelle utviklingshemmede!

NRK den siste tiden har satt søkelyset på innsatte med utviklingshemning og deres spesielle utfordringer i kriminalomsorgen. Det er positivt at NRK setter fokus på saken, men all erfaring tilsier at saken i høyden vil komme til justisdepartementets skuffer. Om en uke eller to er saken glemt.

Politiske festtaler om utviklingshemmede følges ikke opp av embetsverk og byråkrati. Skal forholdene for kriminelle med utviklingshemning bli en rettstat verdig, så krever det først og fremst en kraftig økning av kompetansen i hele kjeden fra det at kriminalitet anmeldes til det å sikre soningsforhold eller andre måter å skjerme samfunnet på. Problemet er at en god implementering krever både kompetanse, tid, personell, oppfølging og penger, forhold som synes å være en mangelvare.

 

I likhet med alle andre organisasjoner, sliter forvaltningen med trange budsjetter, for få ansatte og alt for mange oppgaver. Embetsverket har utviklet ekspertkompetanse på å forhindre forpliktelser på eget departement.

 

Nyhetsoppslagene presenterer verken nye eller eller ukjente problemstillinger. I likhet med det meste av lovverk som har relevans for mennesker med utviklingshemning, er både straffeloven, straffegjennomføringsloven og annet relevant lovverk rimelig bra. Problemet er at lovverket ikke følges opp. Det skårter på vilje til å endre situasjonen.

 

Utfordringene med vår behandling av kriminelle med med utviklingshemning kan deles i seks hovedgrupper:

  1. Språklige og kognitive utfordringer gjør at personer med utviklingshemning i liten grad er i stand til å forvalte sin sak. Når Tore Sandberg har påvist uskyldige straffedømte som ikke har forstått begrepet «skyldig», sier seg selv at i slike tilfeller vil de fleste etterforskere stå overfor utfordringer som går langt utenfor deres kompetanse.

  2. Lovverket gir rom både for å idømme straff under lovverkets minstegrense og at soningen skal gjennomføres andre steder enn i fengsel. Imidlertid synes disse bestemmelsene lite brukt. Skal mulighetene innen lovverket bli brukt på en god måte, så kreves kunnskap som de fleste dommere, advokater, sakkyndige og påtalemyndigheter ikke har.

  3. Det finnes ikke en oppskrift på god rehabilitering. Fellesnevneren i all rehabilitering er å lære den enkelte til ikke å begå fremtidig straffbare handlinger. Rehabiliteringsoppleggene innen kriminalomsorgen er lite individuelt tilpasset, men består i stor grad av programmer tilpasset «folk flest». Slike programmer vil kunne være komplett meningsløse overfor personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

  4. Innsatte med utviklingshemning som soner tidsbestemte dommer under ordinære forhold, har uovervinnelige tilpasningsproblemer. De blir lett lokket, forledet eller truet til uønskede handlinger. Risikoen for overgrep er stor. En kan anta at soningen øker sannsynligheten for fremtidige kriminelle handlinger.

  5. Fraværet av god rehabilitering, er mest alvorlig for forvaringsdømte som i praksis er fratatt muligheten til å lære å oppføre seg bedre. Manglende individuelt tilpassede tilbud medfører at forvaringsdommen kan bli til en livstidsdom.

  6. Den største gruppen av kriminelle med utviklingshemning er trolig de som aldri blir registrert som kriminelle. Kriminaliteten registreres som problematferd, en underlegges tvangstiltak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Tiltakene kan være vel så inngripende som i kriminalomsorgen, men innføres uten domstolbehandling. I slike saker settes tiltak inn mot overgriper, men så glemmer en ofte at det ofte også er et offer.

Myndighetene vedtar vakre og vel menende lover. Men når denne jobben er gjort, så glemmer en implementeringen. Dette forholdet gjelder ikke bare domstolene og kriminalomsorgen, men alle livsområdene til mennesker med utviklingshemning. I 1991 sa regjering og storting at arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemning skulle styrkes etter hvert. Det motsatte har trolig skjedd. I 1992 ble de statlige spesialskolene nedlagt, men det er flere elever i dagens spesialskoler enn det som det noen gang var i de statlige spesialskolene. I 1991 ble institusjonene for mennesker med utviklingshemning nedlagt, men i dag bygges større institusjoner enn det som ble bygget på 1980-tallet. Slik kan en fortsette å liste opp brutte intensjoner.

 

Uavhengig av forholdene i domstolsbehandling og kriminalomsorgen, så vil det viktigste være å forhindre kriminelle handlinger. På dette området er trolig sviket størst. Vi vet f.eks. at mennesker med utviklingshemning er kraftig overrepresentert både som overgriper og offer i seksualsaker. Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stilte nylig spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvorfor elever med utviklingshemning i hovedsak ikke får seksualundervisning. Svaret fra kunnskapsministeren signaliserte dessverre ingen vilje til å forbedre situasjonen. Slik er det over hele fjøla. Mennesker med utviklingshemning prioriteres først og fremst i festtalene.

Omtale på NRKs nettsider:

Jens Petter Gitlesen

30 mai 2016

  • 2016-10-10 A book of First Class stamps lidocaine nicotinic receptors EBX said in an e-mailed statement to Reuters that it recently ended a debt restructuring, without detailing whether it was with banks or other creditors. It did not respond to a question about whether the plan favored banks over bondholders. OGX has no plans to restructure its debt, a spokeswoman said in an e-mail. how long does caverta last The program is officially considered an “internship,” and it is publicly promoted by the school. But the publication said that students have said that Foxconn has been assigning them to grunt work like distribution and shipping, even if it bears no resemblance to what they are studying. A finance student was reportedly tasked to glue together pieces of a PS4. quetiapine fumarate tabs 25mg He also listed a series of "poor proxies for learning", arguing that outward signs such as busy and motivated students and a calm and ordered classroom do not necessarily always mean that students are learning effectively and could reproduce correct answers independently. accutane rash side effects In a rare encounter between US and Iranian officials, Foreign Minister Mohammad Javad Zarif will meet US Secretary of State John Kerry as well as diplomats from the UK, France, Russia, China and Germany in New York. femigra donde comprar en colombia Traditionalists will say its about learning the facts and skills that will help you pass exams and get a job, a point of view we see represented in recent governments’ focus on improving educational outcomes. Progressives, on the other hand, will say it’s about equipping you with the attributes you need to live a happy life. This approach reached its zenith in the 1970s, but fell out of fashion when its misapplication by ideological purists led to plummeting standards. benzocaine 4 month old From Robert De Niro's dramatic weight gain for 'Raging Bull' to Matthew McConaughey's intense loss for 'The Dallas Buyer's Club,' check out celebrities who've shocked us with their shape-shifting ways... stendra quanto costa “Two years of work comes down to tonight, and then this flight,” Trappe wrote on his website in advance of his lift-off. “Two years of work, and years more of dreams.  My heart could never live a long life the way it is beating now.” Garry
  • 2016-10-10 Can I use your phone? lek finaster cena Over a millennia, the civilization that Dilmun created on the back of trading in pearls, copper and dates as far as South Asia faded into the encroaching sands. It wasn't until an excavation by Danish archaeologists in the 1950s that its past was rediscovered. how much stendra should i take On a daily basis, China's average daily crude steel outputrose 2 percent to 2.181 million tonnes in September from thepreceeding month and was the third-highest on record, asimproved orders encouraged mills to lift production. depo-medrol 40 mg ml a cosa serve A Defense Department official said the Pentagon had more than 600,000 mobile devices in use in spring, including 470,000 BlackBerrys, 41,000 devices with Apple operating systems and 8,700 smart phones with Android systems. buy albuterol