Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn som lerBarnehagen skal være et sted for alle barn. Barn med en funksjonsnedsettelse har rett til en barnehageplass i nærhet til hjemmet, og skal også prioriteres. Dette kan du lese mer om under Rettigheter i menyen over.

Rett til inkluderende barnehage

Barnehageloven §1 står det: "Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering."

Tips noen om siden

Fylkes - og lokallag

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning

Quiz om rettigheter

NFU på facebook

På jakt etter ledig kontor i Oslo sentrum?

NFU holder til i moderne, trivelige og lyse lokaler på Youngstorget i Oslo. Vi har for tiden tre kontorer á ca. 9 -11 kvadratmeter ledig for fremleie.

På jakt etter ledig kontor i Oslo sentrum?

Fire jenter på skolen

Bli medlem

Meld deg inn nå!

Bli medlem