Vefsn kommunevåpen

Vefsn bryter barns rettigheter

Vefsn kommune har varslet private avlastere om oppsigelse på grunn av avlasterdommen. Kommunen vil rette opp en ulovlighet ved å begå en bråte av nye lovbrudd.

Det er Stortinget, ikke Høyesterett som vedtar lovene. Avlasterdommen medførte ikke noen som helst endringer i arbeidsmiljøloven. Dommen fortalte bare at det har vært en kommunal praksis å bryte arbeidsmiljøloven når kommunen engasjerer støttekontakter og avlastere. Mange, kanskje de fleste støttekontaktene og avlasterne, er å betrakte som ansatte.

Det å være ansatt er ingen sakslig grunn til å bli oppsagt. I seg selv gir Høyesterettsdommen ingen grunn til oppsigelser. Men når det gjelder de ansattes rettigheter, så vil arbeidstakerorganisasjonene helt sikkert ivareta dem.

Verre er det med barnas- og pårørendes rettigheter. Her er det ingen store og sterke organisasjoner som taler deres sak. Når foreldre får avlastning, så kommer det av at foreldrene har behov for slike tiltak. Kommunen fatter enkeltvedtak om avlastning og vedtakene kan ikke endres med mindre de som vedtaket gjelder er fornøyd med endringen. Skal det fattes nye vedtak, så må kommunen argumentere for at behovet for avlastning er blitt annerledes eller dekkes opp på annet vis. Mener pårørende at det nye vedtaket er en svekkelse av tidligere tilbud, så bør vedtaket påklages.

Situasjonen til barna som benytter avlastningen er gitt et helt spesielt rettsvern gjennom grunnlovens § 104:

"Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve, og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med alderen og utviklingssteget.

Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.

Born har rett til vern om den personlege integriteten sin. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for utviklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får den økonomiske, sosiale og helsemessige tryggleiken som det treng, helst i sin eigen familie."

I sin iver etter å rette opp situasjonen med hensyn til private avlastere, synes Vefsn kommune å tro at hensikten helliger middelet. Men det er ikke slik at en kan rette opp et lovbrudd med å bryte andre lover.

Vefsn kommune bør ha is i magen og forholde seg til lovverket. Alle andre kommuner sliter med de samme utfordringene som Vefsn, men de fleste har taklet det bedre.

Jens Petter Gitlesen

Støtt NFU VIpps # 90501

15 mars 2017

Tips noen om siden