Foto av saksordfører Bente Stein Mathisen (H)

Foto: Høyre

Stortinget krever tiltak

Det var en fryd å høre stortingsdebatten om politikken overfor mennesker med utviklingshemning. Stortinget vedtok å be regjeringen nedsette et utvalg for å sikre virkemidler for å nå de politiske målsetningene på feltet.

Saksordfører Bente Stein Mathisen (H) høstet ros fra samtlige partier for å ha ledet arbeids- og sosialkomitéens arbeid frem til en enstemmig, omfattende og svært god innstilling.

I saksordførerens innlegg ble det fastslått at selv om mye positivt har skjedd, er det likevel mye som kan bli bedre. Bente Stein Mathisen nevnte spesielt at integrering og normalisering har stagnert eller gått gal vei på sentrale områder som bolig, arbeid og fritid de siste årene og kom med konkrete eksempler:

  • større institusjonslignendemde bofellesskap, ofte i omsorgsghettoer

  • færre i arbeid, i både vernede bedrifter og det ordinære arbeidslivet

  • flere uten dagtilbud i det hele tatt

  • segregering i skolen gjennom økt bruk av adskilte undervisningsformer i egne klasser eller skoler

  • manglende deltaking i ordinære fritidsorganisasjoner

Innstillingen var full av merknader som understøtter NFU sine prinsipper og politikken NFU har kjempet for i alle år.

Stortinget vedtok enstemmig:

"Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemning sine autonomi, privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse. Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak, kompetanse, rettssikkerhet, økonomi og styringssystem som sikrer at nasjonale politiske mål innfris.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden