Fremsiden av lovforslaget

Rettighetsfesting av BPA

Regjeringen foreslår rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse. I dag kom lovforslaget.

Det er svært positivt at regjeringen kommer med forslaget om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) såpass kjapt. Ordningen som foreslås, bygger på forslaget fra den rødgrønne regjeringen. Hovedforskjellen er at timer til støttekontakt og timer til avlastning også skal telle med når en vurderer om tjenestemottaker har de 25 (eller 32) timene som skal til for å utløse rettigheten.

Rettigheten foreslås innarbeidet i pasient- og brukerrettighetsloven som:

§ 2-1 d Rett til brukerstyrt personlig assistanse

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Et viktig første skritt

NFU er svært glade for at lovforslaget kom såpass raskt. Lovforslaget inneholder flere restriksjoner, men alternativet til å få lovforslaget, ville være å ikke få en rettighetsfesting. Når en får mer erfaring med ordningen, vil nok flere se at BPA er en rimelig måte å ordne tjenestetilbudet på og det vil bli enklere å få lempet på restriksjonene.

I dag gleder vi oss over forslaget til rettighetsfesting. Arbeidet for å redusere restriksjonene blir skritt nummer to.

Jens Petter Gitlesen

9 mai 2014

Tips noen om siden