Stortingsrepresentant Rigmor Aaserud (Ap)

Reduksjon i arbeidstilbudet?

Mye tyder på at statsbudsjettets varslede økningen av antallet tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid (VTA), vil redusere antallet tiltaksplasser for mennesker med utviklingshemning.

I statsbudsjettet for 2016 var det budsjettert med 9400 tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Etter budsjettforliket er det budsjettert med 9700 tiltaksplasser for 2017. Det er ikke avsatt midler til økningen. En finansiering innen eksisterende budsjettramme, medfører at tiltaksplasser fra VTA må overføres til Varig tilrettelagt arbeid i ordinær sektor (VTA-O). Et tiltak i VTA-O har en kostnad på rundt 1/3 av kostnaden i VTA. Forskjellen kommer av VTA-tiltak medfører tilrettelegging og oppfølging.

Finansieres økningen i tiltaksplasser ved å overføre tiltaksplasser fra VTA til VTA-O, kan en forvente en reduksjon på rundt 150 tiltaksplasser innen VTA.

Historien har vist at svært få personer med utviklingshemning blir værende i jobber hvor det ikke er oppfølging. Det er en overhengende fare for at budsjettforliket innebærer en reduksjon på 150 tiltaksplasser for dem som trenger tilrettelegging og oppfølging.

Personer som allerede er på tiltak, har oppsigelsesvern og vil ikke bli berørt. For dem som skal inn i arbeidslivet og som har behov for oppfølging, kan 2017 bli et svært krevende år.

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) følger opp

I Arbeiderpartiets budsjettforslag er det en finansiert økning i antallet VTA-tiltak. Stortingsrepresentant Rigmor Aasrød (Ap) har stilt spørsmål med den ufinansierte økningen i tiltaksplasser:

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til arbeids- og sosialministeren:

Hvordan er fordelingen av plasser mellom VTA og VTA-O på post 77, og hvilke endringer er gjort for at det kan leveres 300 flere plasser uten at det gir budsjettkonsekvenser?

Begrunnelse:

I budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartene sies det at man skal øke antall plasser på tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med 300 uten at det medfører økte bevilgninger.

Dette framgår også i Prop. 22 S hvor det opplyses at det er gjennomført 300 flere tiltaksplasser enn planlagt.

 

I flere rapporter sies det at den opprinnelige målgruppa, som er personer med utviklingshemming, fortrenges fra tiltaket fordi det settes i gang tiltak som rettes mot andre målgrupper.

NFU takker stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) for å ta tak i saken. Vi ser med spenning fram til svaret fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Jens Petter Gitlesen

12 desember 2016

Tips noen om siden