Stop diskrimineringens logo

Protesterer mot utvalg

I en e-post protesterer Stiftelsen Stop diskrimineringen mot utvalget regjeringen nedsatte for å sikre utviklingshemmedes rettigheter og livssituasjon og hevder at utvalget er i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Fra: Berit Vegheim [mailto:berit.vegheim@getmail.no]

Sendt: 6. oktober 2014 13:50

Til: 'postmottak@bld.dep.no'

Emne: VS: Offentlig utvalg for styrking av utviklingshemmedes rettigheter

 

Vi viser til oppnevning av offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

 

Norge ratifiserte FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i 2013, og er dermed forpliktet til å oppfylle denne konvensjonen.

I artikkel 4.3. heter det:

"I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem."

 

Vi stiller oss uforstående til at regjeringen ikke har oppnevnt noen som

representerer den befolkningsgruppen som utvalget faktisk skal styrke rettighetene til i samsvar med artikkel 4.3.

 

Vi ber derfor regjeringen om å oppnevne representant for utviklingshemmede i utvalget.

 

Med vennlig hilsen

Berit Vegheim

Stopp Diskrimineringen

Mobil: 90196325

E-post: post@stopdisk.no

Hjemmeside: www.stopdisk.no

Facebook: www.facebook.com/stoppdiskrimineringen

7 oktober 2014

Tips noen om siden