Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Politikk uten innsikt

Forsommeren 2014 ba NFU om et møte med statsråd Solveig Horne for å legge fram vårt syn på mandat og sammensetning av utvalget som skal sikre utviklingshemmedes rettigheter. Dessverre var statsråden ikke interessert i et slikt møte. I mangel av innsikt, erfaring og kompetanse, valgte statsråden å benytte feiltrinn.

Reformen for mennesker med utviklingshemning medførte en solid oppbygging av kompetanse i sentralforvaltningen. Men dette er lenge siden nå. Kompetansen er borte, erfaringene like så. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvaret for koordineringen av politikken overfor mennesker med utviklingshemning, men virkemidlene ligger i sektordepartementene.

En statsråd er og skal være landets mektigste på sitt forvaltningsområde. Enhver statsråd har erfart utfordringene med å få saker gjennom i eget departement. I politikken overfor mennesker med utviklingshemning skal statsråd Solveig Horne få sakene gjennom i andres departementer. Vi prater om Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet samt Finansdepartementet.

Samtidig med at kompetansen i BLD har forvitret, har heller ikke statsråd Solveig Horne sikret seg de andre strukturene som hun kunne ha støttet seg på. Statens råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er ikke etablert. Rådets sekreteriat hadde stor kompetanse og lang erfaring, men sekreteriatet er nedlagt. Statsråd Solveig Horne har ansvaret for statssekretærutvalget som blant annet skal koordinere politikken over utviklingshemmede mellom de ulike departementene. Men statssekretærutvalget er fortsatt ikke etablert under vår nåværende regjering.

Det sies at de dummeste bøndene får de største potetene. Jeg kjenner lite til landbruket, men klokskap lønner seg i politikken. Skal statsråden drive god politikk, trengs gode råd basert på kompetanse, innsikt og erfaring.

Tidligere statsråd Audun Lysbakken var den som tørket støvet av politikken overfor mennesker med utviklingshemning og relanserte over 20 år gammel politikk som ny. Audun Lysbakken hadde mer kunnskap og kompetanse i forvaltningen å støtte seg på enn det statsråd Solveig Horne har. I tillegg var Lysbakken klok nok til å spørre NFU til råds når det gjaldt våre politikkfelt. Ofte fulgte han rådene, men ikke alltid. Audun Lysbakken var kjent med våre motforestillinger de gangene vi ikke var enige. Med over 45 års erfaring fra politikk- og rettighetsfeltet, kunne nok NFU også gitt statsråd Solveig Horne noen gode råd, men hun ville ikke lytte.

Professor Johans Tveit Sandvin var utvalgets faglige alibi. Når professoren trakk seg, viser det integritet, innsikt og forstand. NFU har tidligere oppfordret utvalgsmedlemmene til å trekke seg. Vi har  utfordringer nok å slite med. Utvalget mangler grunnleggende kvaliteter.

Neste gang statsråd Solveig Horne skal utforme politikk, bør hun sikre seg legitimitet og gode råd basert på innsikt, kompetanse og erfaring.

Jens Petter Gitlesen

Les også:

Mediaoppslag:

Korrespondanse:

Tidligere omtale på NFU sine nettsider:

14 februar 2015

Tips noen om siden