Foto av Sigrid Sandbu

Politikk i strid med lovverket

Sør-Varanger kommune ønsker å samle elever med stort funksjonsnedsettelser på en skole. NFU må minne kommunens politikere om nærskoleretten.

Tunge brukere til sentrum - kjenner politikerne til lovverket ?

Av Sigrid Sandbu, leder NFU Sør-Varanger lokallag

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Sør-Varanger lokallag reagerer sterkt på det som stod på side 4 i avisa Finnmarken 03.12. i forbindelse med budsjettdebatten!

«Tunge brukere til sentrum» var overskriften på avsnittet, og der kunne man lese følgende: «En del av logistikken har imidlertid politikerne et forslag på: De vil flytte såkalt tunge brukere i skolen til Kirkenes skole. Dette skal gi en million kroner i innsparinger på spesialundervisning.»

Først og fremst vil NFU minne om §8-1 i Opplæringsloven, der det står følgende: «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til». Dårlig kommuneøkonomi er ikke oppgitt som grunn til å kunne fravike denne retten. Et kommunestyre kan heller ikke gjøre et fellesvedtak for en slik gruppe elever, her må det eventuelt gjøres Enkeltvedtak, med de retningslinjene som følger med det.

Men i forhold til å gjøre slike vedtak, vil NFU peke på «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)». Loven gjelder på alle områder i samfunnet, og lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling innebærer blant annet like muligheter og rettigheter.

Videre står det i §5 at Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt, og Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling.

Ytterligere kommentarer fra vår side bør være unødvendig !

Det siste NFU vil bemerke i forhold til artikkelen i Finnmarken, er den etiske siden ved det som står der. Om denne uttrykksmåten faktisk er brukt av politikerne, eller om det er journalisten sin formulering, vites ikke, men det er uansett lite hyggelig lesning for dem som føler at de kanskje tilhører denne gruppen! Hvem har fått myndighet til å definere hva som er tunge brukere i skolen, og hvordan lyder denne definisjonen? Elever med store hjelpebehov vil være en mer nøytral betegnelse.

Om noen i kommunen skulle føle seg ille berørt av det som stod i avisen, må de gjerne ta kontakt med NFU.

(innlegget sto på trykk i Sør-Varanger Avis lørdag 07.12)

Jens Petter Gitlesen

8 desember 2013

Tips noen om siden