Kommunevåpen til Oslo

Oslo gir ikke forsvarlig avlastning

Tilsyn avdekker at Høgda avlastning gir et uforsvarlig tilbud.

Tilsynet avdekte følgende forhold:

 • Foruten opplæring av nyansatte gis det på nåværende tidspunkt ikke en systematisk opplæring om den enkelte brukers spesielle behov til alle aktuelle ansatte.
 • Det gis ikke systematisk veiledning i utførelsen av tjenesten til den enkelte ansatte. Den enkelte ansatte kan melde et behov og be om veiledning. Den veiledningen som da blir gitt fremstår ikke som systematisk, men mer som en uformell samtale.
 • Flere ansatte har ikke tilstrekkelige kunnskaper om de aktuelle brukernes syndromer, diagnoser og sykdommer.
 • Etter at opplæring av nyansatte er gitt, er det i stor grad opp til den enkelte ansatte å tilegne seg informasjon og kunnskap om den enkelte bruker.
 • Viktige opplysninger om den enkelte bruker finnes i både brukerperm, husmøtebok og beskjedbok. Dette fremstår som fragmentarisk og uoversiktlig.
 • Generelle opplysninger i brukerpermene om ulike syndromer, diagnoser og sykdommer er i liten grad relatert til de aktuelle brukerne.
 • Ansvar for tilstrekkelig opplæring og veiledning og for planlegging, tilrettelegging og evaluering/justering av tilbudet er beskrevet i stillingsbeskrivelser, men gjenspeiler ikke den faktiske situasjonen. Dette ansvaret fremstår i dag som uklart.
 • Det finnes ingen kontroll med at viktig informasjon om den enkelte bruker blir lest.
 • «Ansvarsfordeling, hvem gjør hva» kapittel 3 i informasjonspermen og som skal gjelde fra midten av oktober mangler punkter for kontroll og oppfølging fra ledelsens side. Dette med unntak av å påse at brukerrapporter blir oppsummert.
 • Det er uklart hvordan oppsummerte brukerrapporter skal benyttes i det daglige faglige arbeidet.
 • Informasjon om den enkelte bruker nedskrevet i husmøtebok og beskjedbok blir i liten grad overført til brukerperm og «Siste nytt».
 • Flere ansatte har ikke hatt opplæring i lovverket.
 • Flere ansatte har ikke tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å kunne vurdere om det benyttes tvang og makt og eventuell utøvelse av dette i forhold til lovverket.
 • Hos flere ansatte er kunnskapen om bruk av meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner mangelfull. Det ble ikke alltid skilt mellom meldings- og avviksskjema.
 • Beskrivelsen av vegring i forhold til medikamenter er på visse områder misvisende når det gjelder lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A. Dette gjelder både beskrivelser i brukerperm og i informasjonsperm.
 • I beskrivelse av vegring i forbindelse med tannpuss anføres det at tvang ikke skal benyttes. Flere ansatte har opplyst at det enkelte ganger må benyttes tvang i denne forbindelse.
 • Det opplyses om klor og klyp fra en bruker på både ansatte og brukere og at dette noen ganger håndteres på en måte som kan innebære bruk av tvang og makt.
 • Det benyttes sengegrinder i de aller fleste sengene og overfor de fleste brukerne uten at det er blitt vurdert og skriftliggjort om dette kan innebære bruk av tvang og makt. Sengegrindene med plexiglass fremstår ikke som vanlige sengehester.
 • Grensesetting/barneoppdragelse versus bruk av tvang og makt er i lite grad satt på formell dagsorden gjennom opplæring og veiledning.

Tilsynsrapporten kan finner en her.

Jens Petter Gitlesen

16 desember 2013

Tips noen om siden