Sør-Varanger kommune

Mangler kompetanse, kvalitetssikring og dokumentasjon

Sør-Varanger kommune har ikke et system som sikrer faglig forsvarlighet i helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Det medfører uakseptabelt stor risiko for svikt i tjenesteutøvelsen, skriver Helsetilsynet.

Tilsynet med Sør-Varanger kommune avdekket en hel rekke forhold som er i strid med lovverket:

 • Det foreligger ikke systematisk kartlegging av alle tjenestemottakeres individuelle behov for kompetanse. Det vil si at virksomheten ikke har en kompetansevurdering som utgangspunkt for:
  - Å definere hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter de ansatte trenger for å gi de enkelte brukerne forsvarlige helse- og omsorgstjenester ut fra individuelle behov
  - Rekruttering av personell
 • Ved fravær blir høgskoleutdannet personell ikke erstattet med vikarer med tilsvarende kompetanse.
 • Ingen av tjenestemottakerne har:
  - Individuelle utviklingsmål (overordnede mål) 
  - Individuelle planer
  - Ansvarsgrupper
 • Tjenesteutøvelsen blir ikke systematisk dokumentert og evaluert. Det er ikke systematisk oppfølging av om tjenesteutøvelsen skjer i samsvar med vedtak, planer og individuelle behov.
 • Kommunens organisering av tildelingskontoret og koordinerende enhet (KE) fungerer ikke slik at enkeltpersoner med utviklingshemming får tverrfaglig oppfølging med koordinerte tjenester fra ulike enheter.
 • Ledelsen etterspør ikke rapporter om faglig forsvarlighet i tjenesteutøvelsen. Ledelsens kontroll er rettet mot økonomi og personalressurs.
 • Gjennomførte internrevisjoner med påpekte avvik, våren 2015 er ikke fulgt opp med korrigerende tiltak. 
 • Det er ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser ved høyt sykefravær eller ved manglende kompetansekartlegging, heller ikke ved manglende tverrfaglig oppfølging av tjenestemottakerne.
 • Tjenestemottakernes behov for representasjon kartlegges ikke.
 • Tjenestemottakernes  forutsetninger for medvirkning kartlegges ikke, herunder hvilken informasjon den enkelte tjenestemottaker eller representant må ha for å kunne medvirke.
 • Det legges ikke systematisk til rette for medvirkning i utforming av tjenestetilbudene.
 • Brukerens meninger hentes ikke systematisk inn som grunnlag for evaluering.
 • Det er ikke avklart om tjenestemottakerne ønsker individuell plan.
 • Rutine for legemiddeihåndtering er ikke oppdatert etter siste forskrift.
 • Det er ikke utpekt medisinskfaglig rådgiver.


Sør-Varanger kommune står overfor en ryddejobb. Vi får håpe at Helsetilsynet følger opp og forvisser seg og at forholdene er akseptable etter at kommunen har lukket avviket.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden