Snorre Ness

Kunnskapsdepartementet vil diskriminere barn med funksjonsnedsettelser

Kunnskapsdepartementet bør følge barnehagelovens formålsparagraf og regjeringens handlingsplan mot hatytringer også når det gjelder barnehagetilbudet til barn med funksjonsnedsettelser, hevder fylkesleder Snorre Ness i et innlegg i Trønderavisa.

Mye tyder på at kunnskapsdepartementet ikke er kjent, verken med humanistiske verdier, menneskeverdet, respekt, likestilling eller de andre begrepene som inngår i barnehagelovens formålsparagraf. 

I departementets forslag til endring av barnehageloven, kan en nemlig lese:

«Departementet mener at kommunen i barnehageopptaket skal ha mulighet til å styre hvilken barnehage barn med nedsatt funksjonsevne tilbys plass i, blant annet på bakgrunn av hvilke barnehager i kommunen som allerede har et tilrettelagt tilbud for den type funksjonsnedsettelser barnet har eller har personale med særskilt kompetanse.» 

Den 26. november 2015, inviterte regjeringen organisasjonene på møte for innspill på tiltak i arbeidet mot hatefulle ytringer. Både statsminister Erna Solberg (H), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) deltok på møtet. Fordommer er en vesentlig årsak til hatytringer. Det å lære hverandre å kjenne, er den beste medisinen mot fordommer. Det er underlig at Kunnsskapsdepartementet ikke vet dette. 

Forslaget står i motstrid til barnehagenes formål. FNs barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal ligge til grunn for all politikk overfor barn. Det å fratas muligheten for en barnehagetid med andre barna en skal begynne på skolen sammen med, tjener helt andre interesser enn barnets beste. 

Norge har gjennom konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne forpliktet seg til å legge til rette for likeverd og inkludering. Konvensjonen gjelder alle politikkområder, også Kunnskapsdepartementet og barnehagene. 

Vi får håpe at kunnskapsminister Terje Røe Isaksen (H) ser urimelighetene, begraver forslaget og sikrer en barnehagelov i tråd med barnehagenes formål, regjeringens politikk mot hatytringer, diskrimineringslovverket, barnekonvensjonen og konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Vi håper at stortingspolitikere fra Nord-Trøndelag ikke har slike holdninger å vise fram når saken skal behandles i Stortinget. 

Snorre Ness

Norsk forbund for utviklingshemmede NFU i Nord-Trøndelag

Tips noen om siden