Logo til KrF

Heia KrF!

I budsjettforslaget til KrF reverseres regjeringens kuttforslag som vil ramme mennesker med utviklingshemning, lanserer interessante og kjærkomne omfordelinger som gir budsjettet en god sosial profil.

Følgende godsaker er å lese i KrF sitt alternative budsjett:

 • Bil til personer med nedsatt funksjonsevne Regjeringen foreslår å kutte bevilgning til bil til personer med nedsatt funksjonsevne, slik at det kun er de med behov for bil til utdanning og arbeid som vil få støtte. KrF mener at dette er et svært usosialt kutt, fordi personer som har nedsatt funksjonsevne har redusert mulighet til å kunne benytte seg av offentlig transport og bør derfor få tilskudd til bil på det nivået som er i dag. KrF foreslår derfor å oppheve kuttet til bil i gruppe 1.
 • Vi ønsker et samfunn som bygges nedenfra, og mener frivillig sektor er av uvurderlig verdi for sivilsamfunnet. KrF vil ha et bredt folkehøgskoletilbud og en levende frivillig sektor. Derfor foreslår vi å reversere de foreslåtte kuttene på 34,2 mill. kroner til folkehøgskolene og 40 mill. kroner til studieforbundene.
 • Mange mennesker står i dag utenfor arbeidsmarkedet, fordi de ikke får den hjelpen de trenger. Arbeidsmarkedstiltak er en viktig faktor for å bekjempe fattigdom. Regjeringen kutter i sitt forslag med totalt 900 plasser. KrF foreslår derfor å øke tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 1 000 tiltaksplasser, samt øke antall VTA-plasser med 200.
 • KrF går imot regjeringens forslag om å redusere bostøtten til personer som bor i kommunale boliger. KrF foreslår derfor å øke bostøtten til personer i privat bolig til 75 pst. dekningsgrad, og vil gjøre dekningsgraden lik for beboere i offentlig og privat bolig på sikt.  KrF går også imot den skjerpede behovsprøvingen for bostøtte som regjeringen foreslår. KrF øker også lånerammen til Husbanken med 5 mrd. kroner.
 • KrF er glad for at vi har fått gjennomslag for en økning på 550 mill. kr til utdanningsbistand. Etter åtte år med stagnasjon innledes nå en kraftig opptrappingsplan. Den betyr at satsingen på skole i utviklingsland mer enn en fordobles  i denne stortingsperioden. Hensynet til funksjonshemmede må prioriteres sterkere i utdanningssatsingen og i øvrig bistand.
 • Høyere innslagspunkt for ressurskrevende tjenester gir i realiteten over 200 mill.kr i økte utgifter for kommunene, noe som kan resultere i at  kommuner kan få problemer med å gi alt fra hardt trafikkskadde til funksjonshemmede den hjelpen de trenger. Det er derfor svært viktig for KrF å tilbakeføre denne endringen.
 • Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er sentral for å fremme selvstendighet og uavhengighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. KrF vil videreføre opplæringsmidlene til BPA. I motsetning til regjeringen, som har kuttet i midlene, mener KrF at det er avgjørende at det følger med opplæringsmidler til kommune og for arbeidsledere og deres assistenter når BPA-ordningen rettighetsfestes og trer i kraft fra januar 2015.
 • KrF prioriterer å videreføre «Den kulturelle spaserstokken», som er fjernet i regjeringens budsjettforslag.
 • KrF vil også rette opp det usosiale kuttet i
  kompensasjonsordningen som dekker tannlegebehandling for trygdede. KrF foreslår en bevilgning på 15 mill. kr til fysisk aktivitet og folkehelsefremmende arbeid i regi av frivillige organisasjoner.
 • Transporttjenesten (TT) er ment for den som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport, som alternativ til kollektivreiser og egen bil. For synshemmede og andre funksjonshemmede er TT-ordningen viktig for å kunne leve et normalt aktivt hverdagsliv. Det er store variasjoner fylkene imellom, og mange opplever ordningen mangelfull. KrF vil utvide forsøksordningen til flere fylker og på sikt innføre en nasjonal TT-ordning for brukere med særlige behov.

NFU er glade for KrF sitt alternative budsjett og ønsker KrF lykke til i budsjettforhandlingene!

Krf sitt alternative budsjettforslag

Jens Petter Gitlesen

31 oktober 2014

Tips noen om siden