Logo til Fylkesmannen i Hordaland

Gjør Fylkesmannen jobben sin?

Mye tyder på at Fylkesmannen i Hordaland ikke utøver sin rolle som klageinstans på en tilfredsstillende måte. Helsetilsynet må undersøke forholdene og sikre en akseptabel rettstilstand.

Fylkesmannen er klageinstans på kommunale vedtak etter helse- omsorgstjenesteloven. Fylkesmannen i Hordaland utmerker seg ved nesten aldri å oppheve eller endre på kommunale vedtak.

For mennesker med utviklingshemning er det spesielt vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, omsorgslønn og avlastning som er tjenester en søker vedtak om. I 2014 fikk klager helt eller delvis medhold i mellom 45,6 % av tilfellene, når en holder Hordaland utenfor. I Hordaland ga Fylkesmannen i 2014 kun helt eller delvis medhold i 6,7% av klagesakene. Mye tyder på at Fylkesmannen i Hordaland ikke gjør jobben sin.


Tabell: Klagebehandling i Hordaland og i resten av landet

Konfrontert med situasjonen svarer Fylkesmannen i Hordaland til Bergens Tidende at årsaken er en fantastisk god saksbehandling i Bergen kommune. NFU sentralt bistår hvert år i over 400 enkeltsaker. NFU Bergen lokallag er stort og aktiviteten er høy. NFU Hordaland fylkeslag er vårt største fylkeslag med over 1000 medlemmer. Vi har god forbindelse med og bistår både Hordaland fylkeslag og Bergen lokallag. Verken Bergen kommune eller kommunene i Hordaland utpeker seg i noen spesiell retning i forhold til resten av landet.

Fylkesmannens serverer en forklaring som overhode ikke er troverdig. For det første har vi ingen indikasjoner på at Bergen kommune er bedre enn de andre storbyene. For det andre, selv om det skulle være utrolig bra i Bergen, så omgjør heller ikke Fylkesmannen klagesaker fra andre deler av fylket. Forklaringen til Fylkesmannen i Hordaland henger ikke på greip!

Helsetilsynet har ansvaret på feltet og Fylkesmannen er redskapen til Helsetilsynet i fylkene. Helsetilsynet må straks iverksette undersøkelser for å finne ut hva som er på ferde i Hordaland.

Jens Petter Gitlesen

6 mai 2015

Tips noen om siden