Fylkesmannen opphever Vikna kommunes tvangsvedtak ovenfor Ernst Kristian Sund

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har etter klagebehandling kommet til at vilkårene for å tvangsflytte Ernst Kristian Sund til sykestua på Rørvik ikke er tilstede.

14. oktober 2013 ble Ernst Kristian Sund, mot sin vilje, flyttet til sykestua på Rørvik. Bakgrunnen for at han ble flyttet var kommunens vedtak om at  det kun var på sykestua de kunne gi ham den bistand han var i behov av. Pårørende og verge påklaget denne beslutningen. Fylkesmannen ga i første omgang kommunen medhold, men endret sin beslutning etter henvendelse fra NFU.

Ernst Kristian Sund fikk, til tross for at Fylkesmannen ikke lenger ga kommunen medhold, ikke flytte hjem igjen. På grunnlag av dette anmeldte NFU kommunen.

29. november 2013 besluttet så kommunen å fatte et nytt vedtak hvor de bestemte at Ernst Kristian Sund skulle holdes på sykestua mot sin vilje. Pårørende og verge mente dette var feil og ønsket å påklage vedtaket. NFU bisto ved å skrive klage som ble oversendt 11. desember 2013.  Fylkesmannen har tatt klagen til følge og opphevet kommunens vedtak om å holde Ernst Kristian Sund på sykestua mot hans vilje.Hedvig Ekberg

Fylkesmannen har i sitt vedtak konkludert med at vilkårene for å kunne flytte en person til et sykehjem med tvang ikke var tilstede i denne saken. Fylkesmannen uttaler at «Fylkesmannen finner etter dette at vilkårene etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-3 ikke er oppfylt»

Ernst Kristian Sund, pårørende og verge håper nå at kommunen retter seg etter vedtaket slik at han kan flytte hjem igjen i løpet av kort tid. 

Tips noen om siden