Fredric Holen Bjørdal

Foto: Arbeiderpartiet

Full støtte fra Arbeiderpartiet

Fredric Holen Bjørdal viste store takter da han fra Stortingets talerstol viste at NFU har full støtte fra Arbeiderpartiet.

Stortingets yngste representant viste erfaring, klokskap og politisk innsikt i Stortinget behandling av "Frihet og likeverd". Stortingsrepresentanter flest er på viss avstand fra levekårene til mennesker med utviklingshemning, men Ap-representanten fra Møre og Romsdal hadde selv tilleggsjobb i bofellesskap mens han var skoleelev. Slike erfaringer kommer godt med når en skal behandle sakene på et abstrakt nivå i stortinget lukkede møterom.

 

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap)

Fredric Holen Bjørdal skal ha takk for å være lett å få tak i. Han er lyttende og har vist stor velvilje. Dette er egenskaper som i kombinasjon med politisk gjennomslagskraft, bidro til at stortingsbehandlingen endte bedre enn den største optimisten hadde våget å håpe.

Bjørdalen vektla at selv om det ble nedsatt et utvalg, måtte dette ikke bli en sovepute for regjeringen. Tiltak som kan iverksettes uten mer utredning, trenger ikke å tillegges utvalget.

Arbeiderpartirepresentanten avsluttet sitt innlegg med å etablere forutsetningene for et inkluderende samfunn:

«Ein føresetnad for eit inkluderande samfunn med likeverdige tenester er å sikre at alle kan delta og bli høyrde. Berre slik kan vi finne fram til dei gode løysingane. Vi ønskjer å auke bevisstheita. Vi ønskjer å skape debatt om situasjonen for menneske med utviklingshemming. Korleis medverknad og rettssikkerheit blir tekne vare på for personar med utviklingshemming, er blant dei spørsmåla som vi må stille oss. Mitt håp er at det utvalet som regjeringa no må setje ned, skal finne svar på desse og andre spørsmål og kome tilbake til Stortinget med forslag til gode tiltak og verkemiddel.»

 

Jens Petter Gitlesen

4 mars 2014

Tips noen om siden