Foto av Stortinget

Farlige signaler fra Stortinget

Stortingsflertallet støtter regjeringens forslag om oppgaveoverføring til kommunene, men med forbehold.

Stortingsflertallets åpner for en overføring av VTA, habiliteringstjeneste, hjelpemidler og husbankmidler til kommunene. Men flertallet bestående av regjeringspartiene Høyre og FrP, samt støttepartiene Venstre og KrF, moderer regjeringens forslag og setter vilkår for overføringen. I flere av merknadene presiserer flertallet at de individuelle rettighetene skal ligge fast. Når det gjelder overføring av hjelpemidler og Varig tilrettelagt arbeid (VTA), presiserer flertallet at sakene må utredes og hensynet til brukerne skal stå i sentrum.

Det er positivt at stortingsflertallet setter vilkår for overføringen, men det spørs om slike generelle formuleringer har noen praktisk verdi. Stortingsflertallet har gitt regjeringen klarsignal til å fortsette prosessen hvor interessene til mennesker med utviklingshemning verken er vektlagt eller nevnt.

Skal en sikre interessene til mennesker med utviklingshemning når oppgavene til våre fremtidige kommuner endelig skal bestemmes våren 2017, trengs et langt bredere engasjement. Valgkampen nærmer seg og kommunepoliitikerne er både imøtekommende og medgjørlige. NFU, resten av handikapbevegelsen, fagforeninger og profesjoner bør benytte anledningen. Politikken er en uendelighet av omkamper som kan gjøre tap til seier!

Jens Petter Gitlesen

3 juni 2015

Tips noen om siden