ExtraExpress

ExtraStiftelsen inviterer til å delta i sin pilotordning ExtraExpress.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennomfører i 2014 en pilotordning med et forenklet søknadsskjema og hurtig behandling: ExtraExpress. Formålet med ordningen er at det skal gå raskere fra idé til gjennomføring av prosjekter.

Det er anledning til å søke ved å fylle ut dette elektroniske søknadsskjemaet: https://response.questback.com/extrastiftelsenhelseogrehabili/lenbzvditl/

For høsten 2014 vil det være to frister: 1.september og 1.november. Det tas sikte på seks ukers behandlingstid for begge søknadsrundene.

Hvert prosjekt kan søke om enten 10.000, 20.000 eller 30.000 kroner.

Prosjektsøkeren må være tilknyttet en medlemsorganisasjon i ExtraStiftelsen, enten sentralt eller gjennom et lokalt lag eller forening. Organisasjonsnummeret til aktuelt organisasjonsledd må oppgis for alle søknader.

Ved tildeling skal det legges vekt på:

            * Stimulering av frivillighet, fortrinnsvis lokalt i organisasjonen
            * Aktivitet, mestring og tilrettelegging for aktivitet
            * Brukerstyring og nærhet til bruker

Ved tildeling av midler skal det tilstrebes en jevn fordeling mellom landsdelene.

Tildeling av midler kan også gis til prosjekter som allerede har mottatt støtte fra ExtraStiftelsen gjennom tidligere ordinære tildelinger.

Bevilgning til utstyr forutsetter at søknaden beskriver hvordan utstyret skal brukes etter endt prosjektperiode, og hvem som skal ha ansvaret for det.

Prosjektsøkeren bes i tillegg vurdere om man ønsker at prosjektet skal presenteres i Extra-trekningen på NRK1. I den ukentlige TV-sendingen (oppstart i august 2014) tas det sikte på å trekke ut ett prosjekt som vinner ytterligere midler: 10.000-30.000 kroner. Man må oppgi i søknaden hva disse midlene tenkes brukt til om man blir trukket ut. Prosjektene forplikter seg til å bidra med bilder og enkel pressedekning av prosjektene i regi av Norsk Tipping. Dette gir prosjektene en mulighet til å vinne økonomisk støtte i tillegg til prosjektsøknaden.

Prosjektsøker plikter at all utadrettet informasjon i tilknytning til prosjekter opplyser om ExtraStiftelsens medvirkning.

Plakat

ExtraStiftelsen har rett til å informere om prosjekter og de oppnådde resultater gjennom markedsføringen av stiftelsens arbeid og Extra-spillet.

Når et prosjekt som har mottatt midler er avsluttet, skal prosjektsøker levere en forenklet sluttrapport med kort redegjørelse for gjennomføringen og bruken av midlene. Frist for gjennomføring av prosjekter knyttet til pilotordningen og innsending av sluttrapport er 31. desember 2015.

Søknadene vurderes av en komite bestående av fagpersoner, og som foretar en faglig vurdering ut fra gjeldende kriterier. Begrunnelse for avslag gis ikke.

Utlysningen av pilotordningen gjøres kjent for medlemsorganisasjonene 3. juni og 1. september 2014.

Tildelingen gjøres kjent for prosjektsøkerne så snart styret har gjort vedtak, senest 6 uker etter søknadsfristens utløp. Senest hhv. 13. oktober og 12. desember 2014.

Tips noen om siden