Kommunevåpen til Nore og Uvdal

Ulovlig bruk av tvang og makt

Tilsyn avdekker at Nore og Uvdal kommune ikke følger lovverket i bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning.

Tilsynet avdekte følgende forhold:

 • Vedtaksmyndigheten etter kommunal helse- og omsorgstjenestelov kapittel 9 er ikke videredelegert og det står ikke i reglementet hvem som er overordnet faglig ansvarlig for kapittel 9
 • Det er ikke utarbeidet tilstrekkelige rutiner for oppfølging av arbeidet med kapittel 9
 • Det er ikke gitt tilstrekkelig opplæring i regelverket om bruk av tvang i khol kapittel 9 til alle tjenesteytere som jobber med mennesker med utviklingshemming. Det er gitt opplæring i ny helselovgivning for folkevalgte, ledere og saksbehandlere i kommunen, men ikke øvrige ansatte. Dette gjelder også avlastere og støttekontakter
 • Flere tjenesteytere kjenner ikke til at det skal skrives melding om skadeavvergende tiltak i enkelte nødssituasjoner. Tilsynet har imidlertid ikke avdekket situasjoner der dette burde vært gjort.
 • Det er ikke rutiner for å melde endringer i brukernes bistandsbehov
 • Det er ikke rutiner for evaluering av vedtak
 • Ikke alle vedtak er evaluert på tross av meldinger om endrede behov
 • Flere vedtak er ikke i overenstemmelse med de faktiske behov
 • Kommunens ansatte informerer ikke systematisk om mulige tjenester etter khol
 • Meldinger om økte behov for støttekontakt etterspørres/fanges ikke opp
 • Vedtak om tjenester etter khol fyller ikke forvaltningslovens krav til fakta beskrivelse og begrunnelse
 • Ved ett tilfelle er det fattet vedtak om korttidsopphold, der den faktiske tjenesten skulle vært avlastning
 • Det er en minstestandard for tjenesten praktisk bistand som utelukker enkelte tjenester som kommunen kan være forpliktet til å yte
 • Noen pårørende opplever at tjenestene ikke er tilstrekkelig koordinert
 • Koordinatorer har ikke fått tilstrekkelig opplæring for å kunne ivareta rollen som koordinator.

Les tilsynsrapporten på nettsidene til Helsetilsynet

Jens Petter Gitlesen

16 desember 2013

Tips noen om siden