Fredrikstad kommunes våpen

Hvem skal si i fra?

Bjørnar Laabak, gruppeleder i Fredrikstad Frp, frykter konsekvensen av kommunale budsjettkutt på levekårene til mennesker med utviklingshemning.

Hvem skal si fra?

Bjørnar Laabak, gruppeleder Fredrikstad FrP

21. november ytret en håndfull beboere og bistandsytere seg utenfor formannskapssalen mot kutt i tjenestene til funksjonshemmede. Demokraten fulgte opp saken og skrev at ansatte hadde fått beskjed om at de skulle gå tjenestevei om de har noe å påpeke. Jeg stiller spørsmål om hvem som skal si fra om rådmannen knebler både ansatte og tjenestemottagere?

Bjørnar Laabak, gruppeleder Fredrikstad FrP

Ansattes ytringsfrihet er vedtatt med «Vær åpen –plakaten» i bystyret 3/5-2007. Rådmannens redegjørelse i bystyret 5/12-2013, etter påstand fra en av FrPs representanter om at ansatte har fått munnkurv, var særdeles uklar. For meg som satt i salen ble det oppfattet som om ansatte har ytringsfrihet, men med sterke begrensninger. Fortsatt oppfatter jeg at ytringene 21. november passet administrasjonen svært dårlig. Utenfor formannskapssalen hadde noen av plakatene følgende opprop:

  • HVA MED BRUKERMEDVIRKNING OG MESTRING?
  • MIDDAG SKAL DU IKKE FÅ LAGE, KOMMUNEN SKAL JO SPARE!
  • NOK ER NOK!
  • Bli i senga – Kommunen sparer på penga!
  • NOK ER NOK - NÅ HOLDER DERE OPP!
  • SKOENE SKAL STÅ! – FOR DU EI LENGER TIL DAGSENTER SKAL GÅ!

Rådmannen glemte i sin redegjørelse at en rekke innbyggere som mottar bistand også har rett til å demonstrere mot hva de oppfatter som urettferdig. Trenger man bistand for å demonstrere mener muligens rådmannen at det ikke er en kommunal oppgave å bistå. Så har rådmannen kneblet både de funksjonshemmede og ansatte.

Budsjettet for Helse og velferd skal vedtas med over hundre millioner i tejenestekutt for 2014. Først 82 millioner som rådmannen foreslo i oktober, og deretter 35 millioner til som rådmannen fant i slutten av november. Av dette skal 36 millioner kuttes i tjenestene til funksjonshemmede bl.a. ved å nedlegge deler av dagtilbudene. Dette skaper utrygghet og mange er redde for å miste viktig innhold i hverdagen.

Dagtilbud er en del av et helhetlig vedtak den enkelte har og således «like lovpålagt» som øvrige tiltak innenfor vedtakene. Dessverre er det et faktum at det på landsbasis er økt andel som ikke har et dagtilbud (Söderström og Tøssebro). Individuelle tiltak (rundskriv Aktiv omsorg - 2007). Kommunen skal etter sosialtjenesteloven § 4-3 yte et egnet tjenestetilbud til de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og interesser. Tilbud om dagaktiviteter er derfor også en del av det kommunale omsorgstjeneste tilbudet……

AP skriver i sitt budsjett for 2014 følgende: Ambisjonen må være å kunne gi tilbud til om lag samme antall brukere som i dag. Dette presiseres sannsynlig fordi AP sammen med rådmannen mener dagtilbud ikke er en lovpålagt tjeneste. FrP har foreslått at et eget prosjekt ser nærmere på framtidens dagtilbud sammen med brukere og ansatte. Det er mulig å gjøre dagtilbudene bedre, kanskje de skal samles, men det er uakseptabelt at noen skal miste tilbudet.

Det er å håpe at stortingsmeldingen «Frihet og likeverd» Meld. St. (2012-2013) enda sterkere enn så langt klargjør kommunenes ansvar for tjenester til mennesker med bistandsbehov. Fredrikstad FrP mener det er riktig å gjennomføre effektiviseringsprosesser.

Vi mener det er mulig å kutte kostnader fra rådmannens ledergruppe og nedover i organisasjonen, og vi tror at mulighetene for store millionkutt ligger over og utenfor tjenestene til eldre og funksjonshemmede.

Noen beboere og ansatte har ytret sin bekymring for 2014-budsjettet. De fortjener en takk for at de sier fra. Det er å håpe på at revidert budsjett, som kommer allerede i januar 2014, tar med seg ytringene i sin endelige vurdering.

(Innlegget var publisert som kronikk i Fredriksstad blad den 10.12.2013)

Jens Petter Gitlesen

10 desember 2013

Tips noen om siden